ค้นหาแพทย์

นพ. กำธร ลีลามะลิ


Departments

กลุ่มสาขา

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2537
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2539
  • Research Renal Fellow at University of Colorado Health Science Center

เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.