ค้นหาแพทย์

นพ. กำธร ลีลามะลิ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคไต

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2537
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2539
  • Research Renal Fellow at University of Colorado Health Science Center

เวลาออกตรวจ