ทพ. สุรพงษ์ ยังไพโรจน์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. สุรพงษ์ ยังไพโรจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทพ. สุรพงษ์ ยังไพโรจน์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมรากเทียม

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language