ค้นหาแพทย์

ทพ. สุรพงษ์ ยังไพโรจน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมรากเทียม

เวลาออกตรวจ