ค้นหาแพทย์

ทพ. ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัตรบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ