ทพ. ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัตรบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language