ค้นหาแพทย์

ทพ. วรเทพ บุญรอด


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร

  • สาขารากฟันเทียม, มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมันนี

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ