ทพ. ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    Master of Science in Dentistry Implant Dentistry, Lomo Linda University, California, USA

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย
  • สมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language