ทพ. ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science in Dentistry Implant Dentistry, Lomo Linda University, California, USA
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย
  • สมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language