ค้นหาแพทย์

ทพ. ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science in Dentistry Implant Dentistry, Lomo Linda University, California, USA

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย
  • สมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ