ค้นหาแพทย์

ทพ. ถาวร ลิมปสายชล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย

เวลาออกตรวจ