ค้นหาแพทย์

ทพญ. อุบลรัตน์ สมหวังประเสริฐ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
    สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย

เวลาออกตรวจ