ทพญ. อุบลรัตน์ สมหวังประเสริฐ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. อุบลรัตน์ สมหวังประเสริฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. อุบลรัตน์ สมหวังประเสริฐ

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
    สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language