ค้นหาแพทย์

ทพญ. สุกลรัตน์ วัฒนาภิรมย์


Departments

กลุ่มสาขา

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมรากเทียม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • ICOI International Congress of Oral Implantologists

เวลาออกตรวจ