Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สุกลรัตน์ วัฒนาภิรมย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทพญ. สุกลรัตน์ วัฒนาภิรมย์

การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมรากเทียม
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • ICOI International Congress of Oral Implantologists

เวลาออกตรวจ

บทความ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language