ค้นหาแพทย์

ทพญ. รุ่งดารา กุมารจันทร์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, สาขาวิชาปริทันตวิทยา ,
    คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ