ทพญ. รุ่งดารา กุมารจันทร์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. รุ่งดารา กุมารจันทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมปริทันต์

ทพญ. รุ่งดารา กุมารจันทร์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, สาขาวิชาปริทันตวิทยา ,
    คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language