ทพญ. ภัทรายุ แต่บรรพกุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. ภัทรายุ แต่บรรพกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมเลเซอร์

ทพญ. ภัทรายุ แต่บรรพกุล

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา / วุฒิบัตร
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • PhD. in Molecular Oncology, King’s College London, สหราชอาณาจักร

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language