ค้นหาแพทย์

ทพญ. ภัทรายุ แต่บรรพกุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมเลเซอร์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา / วุฒิบัตร

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • PhD. in Molecular Oncology, King’s College London, สหราชอาณาจักร

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ