ค้นหาแพทย์

ทพญ. พิม คีรีรัตน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ