ทพญ. พิม คีรีรัตน์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. พิม คีรีรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. พิม คีรีรัตน์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language