ค้นหาแพทย์

ทพญ. นัฎสวัญจ์ จึงเจริญ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมปริทันต์

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาวิชาปริทันตวิทยา

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมปริทันตวิทยา

เวลาออกตรวจ