ทพญ. นัฎสวัญจ์ จึงเจริญ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. นัฎสวัญจ์ จึงเจริญ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. นัฎสวัญจ์ จึงเจริญ

การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร
  • สาขาวิชาปริทันตวิทยา
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมปริทันตวิทยา

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language