ค้นหาแพทย์

ทพญ. ตรีรัตน์ แซ่เล้า


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • Operative Dentistry
  • Oral Surgery

เวลาออกตรวจ