ข่าวสารและบริการ

ประกาศการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2567

Share:

ประกาศการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและท่านผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน)

ด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ของบริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกําไรสุทธิประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.65 บาท (สองบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. จํานวนเงินปันผลที่จ่าย (หุ้นบุริมสิทธิ) 21,200,000 บาท
  2. หัก เงินปันผลระหว่างกาล 6,000,000 บาท
  3. คงเหลือจ่ายครั้งนี้ 15,200,000 บาท
  1. จํานวนเงินปันผลที่จ่าย (หุ้นสามัญ) 69,530,279 บาท

รวมเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 90,730,279 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท)

โดยบริษัทฯ จะทําการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนของ บริษัทฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันกําหนดสิทธิการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating