ข่าวสารและบริการ

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Share:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567
Date 18 April 2024

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Subject: Schedule of Annual General Meeting of Shareholders Year 2024

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม: วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.
รูปแบบการประชุม: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการอย่างย่อดังนี้:’

 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรายงานของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของคณะกรรมการ

 1. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

 1. รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นบุริมสิทธิ ประจำปี 2566

 1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตรา 2.65 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 1.90 บาทต่อหุ้น และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.65 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

 1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร นางสาวสินีนารถ เองตระกูล และเรืออากาศเอกหญิงภาวดี ศึกษากิจ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายตุลวรรธน์ พัชราภา แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระอีก 1 ท่าน คือ นางกฤษติกา คงสมพงษ์

 1. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2567 ดังนี้

 • ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : คงเดิม
 • ค่าบําเหน็จกรรมการ : จํานวนเงินรวม 4,212,000 บาท
 1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีรวม 1,610,000 บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชีครึ่งปี 500,000 บาทแล้ว)

สํานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ 0-2734-000 ต่อ 1212 และ 6301
E-mail [email protected]

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (3 )
 • Your Rating