โดย ดร.นพ.ตุลวรรธน์ บรรยายในหัวข้อ Digital Transformation in Healthcare : Vejthani case study ต่อด้วยการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในโรงพยาบาลเวชธานี ทั้ง 3 เรื่องได้แก่

  1. Digital Transformation of Medical Traveler Journey and Patient Logistics
  2. AI Powered Radiology Workflow
  3. Robotic Assisted Gait Training
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating