ศูนย์สุขภาพสตรี

ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ ด้วยวิธี ตรวจน้ำคร่ำ ตรวจเลือด ตรวจเนื้อรก ตรวจเลือดจากสายสะดือทารก

“มากกว่า 5,000 ราย”

ผ่าตัดส่องกล้องด้านนรีเวช เช่น เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่

“มากกว่า 3,000 ราย”

ผ่าตัดมะเร็งสตรีเช่น เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่

“มากกว่า 1,000 ราย”

ดูแลมารดาตั้งครรภ์และคลอด

“มากกว่า 10,000 ราย”

ผ่าตัดคลอด

“มากกว่า 8,000 ราย”

ผ่าตัดมดลูก เนื้องอก มดลูก และรังไข่

“มากกว่า 4,600 ราย”

ศูนย์สุขภาพสตรี

ดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสูติ นรีเวช แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ให้การดูแลมารดาและทารก ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ วินิจฉัยภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ การดูแลปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตั้งครรภ์แฝด การคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ และมีเลือดออกก่อนคลอด ภาวะรกเกาะต่ำ การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ และการคลอด ช่วยให้มารดาตั้งครรภ์และคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย มีทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านสูติ นรีเวช พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

วินิจฉัยโรคของสตรีครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPVกลุ่มเสี่ยงในมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram with Ultrasound Breast
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • รักษาโรคของสตรี
  โรคของสตรี เช่น ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดท้องประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องน้อย ตกขาว มดลูกอักเสบ ปีกมดลูกอักเสบ ช่องเชิงกรานอักเสบ เนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก ฯลฯ
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • การผ่าตัดรักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติทางสูตินรีเวช ( 3D Hi Definition Laparoscopic Surgery) ซึ่งช่วยให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ชัดเจน สามารถกะระยะได้ตรงจุด ช่วยให้การผ่าตัดมีความ แม่นยำ ปลอดภัย และรวดเร็ว แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดการบาดเจ็บ ที่สำคัญช่วยให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
 • ให้การดูแลและรักษา อาการที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนมาไม่ปกติ ในสตรีวัยทอง และวัยหมดประจำเดือน
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิง และปัญหาสุขภาพสตรีอื่นๆ

ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนคลอดบุตร

ก่อนตั้งครรภ์

ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ วางแผนการตั้งครรภ์

ระหว่างตั้งครรภ์
 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นมบุตร การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร
 • อบรมการเตรียมตัวก่อนคลอด
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • มีเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ชัดเจนขึ้น สามารถดูต่อเนื่องเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้น
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด(คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)
 • เตรียมตัวให้นมบุตรและปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

การคลอดบุตร
 • บริการห้องคลอดที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทีมพยาบาลห้องคลอดที่มีประสบการณ์
 • ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • การผ่าตัดคลอดโดยแพทย์เฉพาะทาง และมีวิสัญญีแพทย์ดูแล

หลังคลอด
 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด

บริการทางการแพทย์

 • ตรวจรักษาโรคของสตรีทุกชนิด เช่น การตกขาว ตกเลือด ประจำเดือนผิดปกติ
  ก้อนในท้องน้อย และแผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ฯลฯ
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก วินิจฉัย และให้การดูแลรักษาเนื้องอกและมะเร็งของระบบสืบพันธุ์สตรี
 • การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
 • ทำคลอด ผ่าตัดคลอด และการดูแลหลังคลอด
 • การผ่าตัดทางสูตินรีเวช
 • การผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติทางสูตินรีเวช ( 3D Hi Definition Laparoscopic Surgery)
 • การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
 • ทำหมันและแก้หมัน ตกแต่งช่องคลอด
 • ให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาก่อนสมรส
 • ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสตรี

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมรวมทั้งการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งพิสูจน์
 • การตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นด้วยวิธีพิเศษ (Thin Prep)
 • การตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นด้วยวิธีพิเศษ (Thin Prep)
 • ห้องคลอดพิเศษพร้อมอุปกรณ์เพื่อช่วยให้มารดาคลอดบุตรในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย
 • เครื่องตรวจสภาวะของทารกในครรภ์ที่ได้มาตรฐานสากล
 • ทีมงานที่สนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
 • แผนกบริบาลทารกแรกเกิด
 • แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (NICU)
 • การอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตารางอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์ “Mother Class 2018”

View Program
เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

โรงพยาบาลเวชธานี ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร.(02) 734 – 0000 ต่อ 3200,3204

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561หมายเหตุ : 1. ราคานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย 2. ให้คำปรึกษาเพื่อการวางแผนการคุมกำเนิดและการมีบุตรโดยแพทย์เฉพาะทาง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 2 โทร 02-734-0000 ต่อ 3200 , 3244...

โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายทุกโปรแกรมตลอดปี พร้อมโครงการอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์ตลอด 9 เดือน และวัคซีนสำหรับคุณแม่และทารก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ...

คณะแพทย์
เสียงจากผู้ใช้บริการ

ส่วนหนึ่งของความประทับใจจากผู้รับบริการ คุณ Darunee Changความประทับใจที่ ร.พ.เวชธานี อยากแชร์ความประทับใจให้กับคุณแม่ทุกท่าน ทำไมถึงมาใช้บริการที่นี่ ครั้งแรกเพื่อนแนะนำ พอมาใช้บริการจริง การบริการดีเยี่ยม พนักงานบริการดี...

แชร์ ... ประสบการณ์ก่อนจะได้เป็นคุณแม่ มีวันหนึ่ง ปวดท้องมากกกก แทบเดินไม่ได้ เลยให้น้องขับรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ส่งตรวจและอัลตราซาวน์กับหมอเฉพาะทางสองท่าน กว่าจะทราบสาเหตุ ปรากฎว่าพบถุงน้ำในรังไข่พร้อมตั้งครรถ์ ทางโรงพยาบาลจึงแจ้งว่าให้ไป ฝากครรถ์กับหมอสูติและปรึกษากับแพทย์...

วิดีโอ
บทความ

ปัจจุบันพบว่าคู่สามีภรรยาที่ประสบปัญหามีบุตรยากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุหนึ่งอาจมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การแต่งงานช้า ภาวะเครียด...

เป็นซีสที่รังไข่ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเดียวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ สาเหตุการเกิดมีหลายทฤษฎีแต่ที่มีการพูดถึงกันบ่อยและเข้าใจง่ายก็คือ การที่มีเลือดประจำเดือนและเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกไหลผ่านท่อนำไข่ย้อนกลับเข้าช่องท้อง ...

จากสถิติในประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วยใหม่ที่เป็น “โรคมะเร็งรังไข่” เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 - 6,000 รายทุกปี และถือว่าเป็นมหันตภัยร้ายที่คร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้น ๆ...

รีแพร์ (Repair) คือ การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดด้านหลังและซ่อมแซมกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่เคยฉีกขาด เพื่อให้ช่องคลอดกระชับมากขึ้น และยังส่งผลดีต่อการมีเพศสัมพันธ์และการขับถ่ายอีกด้วย...

การกินดื่มและเดินทางอย่างปลอดภัยนั่นเอง แม้จะตั้งครรภ์อยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกจำกัดสิทธิ์ห้ามไม่ให้ออกไปฉลองเฮฮาเพียงแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในบางเรื่องให้มากขึ้น กินดื่มปลอดภัย...

ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด คือ ภาวะที่มีการหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอและแรงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกตามมา อันจะนำไปสู่การคลอดทารกก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์เต็ม ทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพและมีอัตราตายสูง...

สำหรับพ่อแม่แล้ว นอกจากความเป็นห่วงเรื่องความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายลูกน้อย เชื่อว่าทุกคนก็คงอยากให้ลูกๆ มีความสมบูรณ์ในเรื่องของพัฒนาการด้วยเช่นกัน...

ผู้หญิงมักจะพบปัญหาปวดท้องน้อย ปวดท้องประจำเดือนอยู่บ่อยๆ ซึ่งปัญหาแบบนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ และความผิดปกติที่เกี่ยวกับมดลูกก็เช่นกัน รวมไปถึง การผ่าตัดมดลูก...

Vejthani Hospital เวชธานี