วิสัยทัศน์/พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางชั้นนำระดับตติยภูมิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

เวชธานีมอบบริการนวัตกรรมด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล  พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  โดยได้รับการยอมรับจากแพทย์และบุคลากรว่า  เป็นโรงพยาบาลซึ่งน่าร่วมงานที่สุดในการประสานความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้ป่วย
นโยบายคุณภาพของเวชธานี (Quality Policy)

มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของเวชธานี (Policy)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหนทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานแต่ละด้านไว้ดังนี้

 • นโยบายด้านบริหารการเงิน
 • นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • นโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร
 • นโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
 • นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 • นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายด้านสังคม
 • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

ค่านิยมเวชธานี
 • Customer Centric : มุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ
 • Quality Mind : มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ
 • Integrity : มุ่งเน้นความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ
 • Public Awareness : มุ่งเน้นเรื่องของการคำนึงถึงส่วนรวม
 • Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี
 • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

CORE COMPETENCY

ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 • High Quality Awareness : การตระหนักในคุณภาพระดับสูง
 • Excellence Service : การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • Achievement Oriented : การเน้นผลสำเร็จของงาน
 • Responsibilities : การตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
 • Teamwork : การทำงานเป็นทีม
 • Continuous Learning : การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Vejthani Hospital เวชธานี