วิสัยทัศน์/พันธกิจVEJTHANI VICTORY DNA

คือ เอกลักษณ์ร่วมกันของชาวเวชธานีซึ่งสะท้อนผ่านการใช้ชีวิต ทำงาน ทั้งทัศนคติ การสื่อสาร และการปฎิบัติงานที่นี่ด้วยจุดยืนร่วมกัน 3 ประการ ได้แก่ มุ่งชัยชนะ มืออาชีพระดับสากลและนวัตกรรมล้ำสมัย

  • PASSIONATE TO WIN : มุ่งชัยชนะ
  • STUNNING INNOVATIVE : นวัตกรรมล้ำสมัย
  • GLOBAL PROFESSION : มืออาชีพระดับสากล


CORE COMPETENCIES

ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

  • High Quality Awareness : การตระหนักในคุณภาพระดับสูง
  • Excellence Service : การให้บริการที่เป็นเลิศ
  • Achievement Oriented : การเน้นผลสำเร็จของงาน
  • Responsibilities : การตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
  • Teamwork : การทำงานเป็นทีม
  • Continuous Learning : การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง