วิสัยทัศน์/พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

To be the leading private tertiary care hospital in Southeast Asia.

พันธกิจ

Vejthani provides innovative healthcare services that enhance patient and family experiences based on international standards. We are recognized by physicians and employees as the best place to deliver collaborative care.

นโยบายคุณภาพของเวชธานี (Quality Policy)

มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของเวชธานี (Policy)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหนทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานแต่ละด้านไว้ดังนี้

 • นโยบายด้านบริหารการเงิน
 • นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • นโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร
 • นโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
 • นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 • นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายด้านสังคม
 • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

ค่านิยมเวชธานี
 • Customer Centric : มุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ
 • Quality Mind : มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ
 • Integrity : มุ่งเน้นความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ
 • Public Awareness : มุ่งเน้นเรื่องของการคำนึงถึงส่วนรวม
 • Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี
 • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

CORE COMPETENCY

ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 • High Quality Awareness : การตระหนักในคุณภาพระดับสูง
 • Excellence Service : การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • Achievement Oriented : การเน้นผลสำเร็จของงาน
 • Responsibilities : การตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
 • Teamwork : การทำงานเป็นทีม
 • Continuous Learning : การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Vejthani Hospital เวชธานี