ကုသမွဳကိုစီစဥ္ျခင္း


ေ၀့ဌာနီေဆးရံုနွင့္ကုသမွဳခံယူရန္ုစီစဥ္ေနပါက ဒီစာမ်က္နွာတြင္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမည္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

  1.  ကၽြနု္ပ္တို႔အေၾကာင္းကၽြနု္ပ္တို႔၀က္ဆိုက္တြင္ ဆးရံုအေၾကာင္း၊
    ၀န္္ေဆာင္မွဳမ်ားအေၾကာင္း၊ဆရာ၀န္မ်ားအေၾကာင္း၊ကမၻာအနွံ႔အျပားမွလူနာမ်ား အေၾကာင္းကို About us တြင္ဖတ္ရွုေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
  2. ဆရာ၀န္ရွာေဖြျခင္း၊ အၾကံညဏ္ေတာင္းခံျခင္း သင့္လိုအပ္ခ်က္အရဆရာ၀န္ရွာေဖြရန္အတြက္ find a doctor  ေပ့တြင္ ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။ အၾကံညဏ္ သို႔ ကုသမွဳနည္းလမ္းမ်ားကိုေမးျမန္းရန္အတြက္Talk to doctor form.ေပ့တြင္ မးျမန္းနိုင္ပါသည္။ကၽြန္ုပ္တို႔မွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ထံသို႔ inquiry ပို႔ေပးျပီး ပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါတယ္။
  3. ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း make an appointment form.   ေပ့တြင္ ဆရာ၀န္ရက္ခ်ိန္းယူနိုင္ပါတယ္။ ကၽြနု္ပ္တို႔က အီးေမးလ္ျဖင့္ ပန္လည္ အတည္ျပဳေပးပါမည္။သို႔မဟုတ္International Service Center  တြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္၍
    ၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူနုိင္ပါတယ္။
  4. ခရီးစဥ္စီစဥ္ျခင္း သင့္ရဲ႔ ခရီးစဥ္၊ေနထိုင္မွဳ၊အပိုင္းမ်ားကို ကူညီစီစဥ္ေစခ်င္လွ်င္ International Service Center ကိုဆက္သြယ္နိုင္သလို inquiries အတြက္ အဆိုပါ အီးေမးလ္ကို မးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ [email protected]

ပိုမိုအေသးစိတ္ၾကည့္ရွုစံုစမ္းနိုင္ရန္အတြက္ Accommotdations and Hotels near Vejthani and Our Travel advice help and support . အဆိုပါ လင့္ ကေနတဆင့္ ၾကည့္ရဳွုစစ္ေဆးနိုင္ပါတယ္။