រៀបចំការព្យាបាលរបស់អ្នក


ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលជាមួយមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី។
ទំព័រនេះសង្ខេបពីរបៀបដែលអ្នកអាចរៀបចំដំណើររបស់អ្នកនិងរៀបចំផែនការព្យាបាលរបស់អ្នក។

 1. អំពីយើង គេហទំព័ររបស់យើងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីមន្ទីរពេទ្យសេវាកម្ម វេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំងឺរបស់យើងពីទូទាំងពិភពលោក។
  ស្គាល់យើងពីទំព័រនេះ 
  About us
 2. ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតឬសុំដំបូន្មាន ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើងពីទំព័រfind a doctor  ជួយអ្នកស្វែងរកគ្រូពេទ្យដែលបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក.
  ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយឬដំបូន្មានលើជម្រើសនៃការព្យាបាលសូមទៅកាន់ទំព័រ Talk to doctor form.យើងនឹងបញ្ជូនសំណួររបស់អ្នកទៅកាន់គ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងដែលនឹងទាក់ទងជាមួយអ្នក។
 3. ធ្វើការណាត់ជួបរបស់អ្នក You can make a doctor appointment at our make an appointment form.   We will process your request and confirm your appointment by email. Or contact ourInternational Service Center  for  pre-appointment  in your native languages.
 4. រៀបចំការធ្វើដំណើរ អ្នកអាចទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មអន្ដរជាតិ International Service Center របស់យើងដើម្បីជួយអ្នករៀបចំការធ្វើដំណើរ
  ការកក់ទុកជានិងព័ត៌មានផ្សេងៗឬសូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកទៅ [email protected]

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការធ្វើដំណើរសូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង: Accommotdations and Hotels near Vejthani and Our Travel advice help and support .