ေငြေခ်မွဳ

ေငြေခ်ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး – ၀န္ေဆာင္မွဳကိုပိုက္ဆံေပးရန္

  • ေငြေပးေခ်မွဳကိုကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊က်န္းမာေရးအာမခံျဖင့္ေသာ္လည္းေ ကာင္း၊သံရံုးေပးေခ်မွဳျဖင့္လည္းေကာင္းေပးေခ်နိုင္ပါသည္။အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေ အာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
    ရက္ခ်ိန္းစီစဥ္ျပီးေသာအခါတြင္ ကၽြန္ုပ္တို ကမည္သည္႔ေငြေပးေခ်မွဳကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ကိုဆံုးျဖတ္ရန္ကူညီနိုင္ပါသည္။

ကိုယ္တိုင္ေပးေခ်မွဳ


ကိုယ္တိုင္ေပးေခ်မွဳမည္ဆိုပါကခန္႔မွန္းေခ်ေဆးကုသမွဳကုန္က်စရိတ္ကိုေ၀့ဌာနီတြင္ရက္ခ်န္းစယူေသာရက္တြ
င္ေျပာျပပါမည္။
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ေရာဂါအလိုက္ကုန္က်စရိတ္နွင့္၀န္ေဆာင္မွဳအတြက္ပါခန္႔မွန္းေခ်ေစ်းနွုန္းထဲတြင္ပါ၀
င္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္လိုအပ္ေသာကုသမွဳစရိတ္အတြက္ေစ်းနွုန္းသည္ခန္႔မွန္းေခ်ေစ်းနွုန္းထဲတြင္မပါ၀င္ပါ။ေနာ
က္ထပ္ေပးေဆာင္ရမည့္၀န္ေဆာင္မွဳနဲ႔ကုန္က်စရိတ္အတြက္ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားသင့္ပါသည္။
ခန္႔မွန္းေခ်ေစ်းနွုန္းအေပၚမူတည္၍ေဆးကုသမွဳမစတင္မီေငြအျပည့္ေပးေခ်ရပါမည္။
အေၾကြး၀ယ္ကတ္၊ဘဏ္ကတ္၊၀ိုင္ယာလက္(စ္)အမ်ိဳးမ်ဳိးေပးေခ်နိုင္ေသာ္လည္းဘတ္ျဖင့္သာေငြေခ်
ရပါမည္။
အကယ္၍အျခားေသာေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္ထားပါကေက်းဇူးျပဳ၍ေၾကာ္ျငာထားေသာေငြ
လဲလွယ္မွဳနွုန္းထားကိုစစ္ေဆးပါ။

ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီး၏လက္ခံသည့္ေငြေပးေခ်မွဳ


ေငြသား – ထိုင္းဘတ္၊အကယ္၍အျခားေသာေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္ထားပါကကၽြနု္ပ္တို႔ System
တြင္ေပးေခ်နိုင္ေသာေငြေၾကးအမ်ဳိးအစားဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးပါ၊ေက်းဇူးျပဳ၍ေၾကာ္ျငာ
ထားေသာေငြလဲလွယ္မွဳနွုန္းထားကိုလဲစစ္ေဆးပါ။
၀ိုင္ယာလက္(စ္)ေငြလဲႊျခင္း – ငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းကိုသက္ေသျပရန္အတြက္ရံုးဖြင့္ရက္
၅ရက္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ေက်းဇူးျပဳ၍ ပည္တြင္းေငြလဲႊဌာန (သို႔)
ဆးရံုကိုအေသးစိတ္အခ်က္အလက္အတြက္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
အေၾကြး၀ယ္ကတ္၊ဘဏ္ကတ ္- VISA, MasterCard, American Express,
International, JCB နွင့္China UnionPay (CUP) တို႔ျဖင့္ ငြေခ်နိုင္ပါသည္။
ျခြင္းခ်က္ လူနာေဆးရံုတက္ေနစဥ္တြင္ ဆးကုသမွဳအေပၚမူတည္၍
ငြအျပည့္ေပးေခ်ရပါမည္။

ေငြေပးေခ်မွဳမျပဳနိုင္ေသာနည္းမ်ား


Personal Check/ Entity Check/ Traveler’s Check လက္မွတ္မ်ားကိုေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီးမွလက္မခံပါ
ထိုင္းကတ္မဟုတ္ေသာဘဏ္ကတ္မ်ားလက္မခံပါ၊အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကျပည္တြင္းရံုးမ်ား၊ေဆးရံုတြင္ေ
က်းဇူးျပဳ၍ေမးျမန္းပါ။

အာမခံမ်ား


အကယ္၍က်န္းမာေရးအာမခံအသံုးျပဳမည္ဆိုပါကေက်းဇူးျပဳ၍အာမခံကုမၸဏီနွင့္ဆက္သြယ္စစ္ေ
ဆးျပီးေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီးနွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးပါ။ရက္ခ်ိန္းၾကိဳတ
င္မစီစဥ္မီအာမခံကတ္၊အာမခံကုမၸဏီနွင့္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းစစ္ေဆးပါ။

ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီးနွင့္သေဘာတူညီမွဳယူထားေသာကုမၸဏီျဖစ္လ်ွင္ေငြေခ်မွုကိုထိုသေဘာတူ
ညီခ်က္အတိုင္းဆံုးျဖတ္ပါမည္။မဟုတ္လွ်င္ကိုယ္တိုင္ေငြအရင္ေပးေခ်ျပီးမွသာလ်ွင္အာမခံကုမၸဏီတြင္ျပန္လ
ည္ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။

ေစ်းေလ်ွာ့ျခင္းမ်ား


က်န္းမာေရးအာမခံအသံုးျပဳေသာသူမ်ားအတြက္စ်းေလ်ွာ့ျခင္း၊အထူးေလ်ွာ့ေစ်း
အစီအစဥ္တြင္အၾကံဳးမ၀င္ပါ။
ကိုယ္တိုင္ေငြေခ်မွသာလ်ွင္အၾကံဳး၀င္ပါသည္။ကၽြနု္ပ္တို႔လက္ခံထားေသာအာမခံကုမၸဏီမ်ားကိုသိလို
လ်ွင္ Insurance company partner ၀က္ဆိုက္စာမ်က္နွာတြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္ပါသည္။

သံရံုးအေထာက္အပံ႔


အစိုးရကေထာက္ပံပါကေငြေပးေခ်ရန္မလိုပါ၊သို႔ေသာ္လည္းေဆးကုသမွဳမစမီသံရံုးေထာက္ခံစာလို
အပ္ပါသည္။