ជម្រើសក្នុងការទូទាត់ការចំនាយ

ប្រភេទនៃការបង់ប្រាក់ – របៀបបង់ប្រាក់លើសេវាកម្ម

 • ការបង់ប្រាក់អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯង ដោយប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬតាមរយៈអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់ស្ថានទូត។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រភេទនៃការបង់ប្រាក់នីមួយៗអាចរកបាននៅខាងក្រោម។
 • នៅពេលអ្នកកំណត់ពេលណាត់ជួបរបស់អ្នកយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ប្រភេទនៃការបង់ប្រាក់ដែលអ្នកនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

ការបង់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯង

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជំងឺដោយខ្លួនឯងនោះយើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប៉ាន់ប្រមាណនៃការចំណាយលើការព្យាបាលរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកទាក់ទងដំបូងដើម្បីណាត់ជួបជាមួយមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

 • ការប៉ាន់ស្មាននេះនឹងរួមបញ្ចូលរាល់កម្មវិធីនិងសេវាកម្មទាំងអស់នៃការព្យាបាលរបស់អ្នក។
 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការព្យាបាលបន្ថែមដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណអ្នកប្រហែលជាត្រូវរៀបចំការទូទាត់បន្ថែមមុនពេលទទួលបានសេវាកម្មទាំងនោះ។
 • ការទូទាត់ទាំងអស់ផ្អែកលើការប៉ាន់ប្រមាណត្រូវបានទាមទារមុនពេលផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តណាមួយ។
 • ការទូទាត់ត្រូវតែធ្វើឡើងជាលុយបាត(លុយថៃ) ។ អ្នកអាចបង់ជាសាច់ប្រាក់តាមកាតឥណទាន កាតឥណពន្ធ ឬ ការវេរលុយបាន។
 • ក្នុងករណីដែលប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ផ្សេងៗសូមពិនិត្យមើលថាតើវាមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងហើយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបានប្រកាសក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

មធ្យោបាយបង់ប្រាក់ដែលមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីទទួល

 • សាច់ប្រាក់សុទ្ធគិតជាប្រាក់បាត។ ក្នុងករណីមានរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតសូមពិនិត្យមើលថាតើវាមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងហើយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបានប្រកាសរបស់មន្ទីរពេទ្យ។
 • សេវាផ្ទេរប្រាក់ត្រូវតែធ្វើការបង់ប្រាក់ 5 ថ្ងៃ(ថ្ងៃធ្វើការ)ជាមុនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់វិក័យប័ត្រ។ សូមទាក់ទងមន្ទីរបង្អែករបស់អ្នកឬមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗអំពីកម្មវិធីផ្ទេរប្រាក់។
 • ប័ណ្ណឥណទាន / ប័ណ្ណឥណពន្ធ អ្នកអាចបង់ប្រាក់នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីដោយប្រើប័ណ្ណឥណទាន / ប័ណ្ណឥណពន្ធដោយប្រើប្រាស់បណ្តាញទូទាត់អន្តរជាតិដូចខាងក្រោម:  VISA, MasterCard, American Express, JCB និង​ China UnionPay (CUP).
 • Credit Card / Debit Card; You can pay at the hospital with credit cards/debit cards using any of the following international payment networks: VISA, MasterCard, American Express, JCB and China UnionPay (CUP).

សូមកត់សម្គាល់: ប្រសិនបើអ្នកត្រូវគេងនៅមន្ទីរពេទ្យ អ្នកត្រូវធ្វើការទូទាត់តម្លៃសេវាសរុបផ្អែកតាមការប៉ាន់ស្មានមុនពេលទទួលការព្យាបាល។

មធ្យោបាយបង់ប្រាក់ដែលមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមិនទទួល

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមិនទទួល

 • សែកផ្ទាល់ខ្លួន / សែកអង្គភាព / សែកអ្នកទេសចរណ៍
 • ប័ណ្ណឥណពន្ធដែលមិនចេញនៅថៃ(Non-Thai Debit Cards) លើកលែងតែកាតឥណពន្ធដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្តាញទូទាត់អន្តរជាតិខាងលើ។ សូមទាក់ទងការិយាល័យតំណាងក្នុងស្រុក អ្នកសម្របសម្រួលឬមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ការធានារ៉ាប់រង

ប្រសិនបើអ្នកបង់ប្រាក់តាមរយៈការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសូមពិនិត្យមើលការធានារ៉ាប់រងជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដើម្បីយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកហើយត្រូវប្រាកដថាមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។ មុនពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួបជាមួយមន្ទីរពេទ្យ សូមរៀបចំប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងលេខគោលនយោបាយព្រមទាំងដឹងអំពីចំណុចខាងក្រោម៖

 • ប្រសិនបើមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបង្កើតឡើងជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកនោះលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ។ បើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបង់ថ្លៃព្យាបាលមុនហើយបន្ទាប់មកដាក់ពាក្យទាមទារថ្លៃព្យាបាលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដើម្បីទារសំណង។
 • កញ្ចប់និងការផ្តល់ជូនពិសេស: មិនមានសំរាប់អ្នកជំងឺដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដើម្បីទូទាត់ថ្លៃសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ​របស់ពួកគេទេ។ កញ្ចប់សេវាកម្មនិងតម្លៃនៃការផ្តល់ជូនពិសេសគឺផ្តល់ជូនសម្រាប់តែអ្នកជំងឺណាដែលបង់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯងប៉ុននោះ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលយើងមានកិច្ចសហការជាមួយ សូមមើលទំព័រ ” Insurance company partner “។

តាមរយៈអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់ស្ថានទូត

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នក អ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយជាមុនទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងត្រូវការលិខិតធានាឬលិខិតអនុញ្ញាតពីស្ថានទូតរបស់អ្នកមុនពេលអ្នកទទួលការព្យាបាល។