ศูนย์อายุรกรรม

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2200 , 2204

บริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป และให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานีจัดเตรียมห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้การบริการที่ รวดเร็วเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ รักษาโรคต่างๆ ดังนี้

  • โรคไต
  • โรคระบบทางเดินหายใจ
  • โรคโลหิตวิทยา
  • โรคติดเชื้อ
  • โรคข้อและกระดูก
  • จิตเวช

คณะแพทย์

ดร.นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ

อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

อายุรศาสตร์
นพ. กำธร ลีลามะลิ

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. คณิน ธรรมาวรานุคุปต์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. คณินทร์ ศรีอุดมพร

พันธุศาสตร์การแพทย์

อายุรศาสตร์
นพ. จรัส ปิตวิวัฒนานนท์

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์
นพ. จิรภัทร โล่ห์ประธาน

อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. ธนกร ทรรศนียศิลป์

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. นภันต์ สุธารัตนพงศ์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. นฤพนธ์ สนศักดิ์

อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

อายุรศาสตร์
นพ. ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์

อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

อายุรศาสตร์
นพ. ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์
นพ. พงศ์สวัสดิ์ รอดสวาสดิ์

อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

อายุรศาสตร์
นพ. พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. รัฐวีร์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. วุฒิพงศ์ ตรีวัฒนา

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. สุรเมธ อิสรานุวัฒน์ชัย

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. อมร แซ่เล้า

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์
นพ. อิทธิกร สภานุชาต

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
นพ. อิศรา อนงค์จรรยา

อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

อายุรศาสตร์
นพ. โอบจุฬ ตราชู

พันธุศาสตร์การแพทย์

อายุรศาสตร์
ผศ.นพ. มนะพล กุลปราณีต

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
พ.อ.รศ.นพ. ต้นตนัย นำเบญจพล

อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

อายุรศาสตร์
พญ. ชญาภา ทูคำมี

อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

อายุรศาสตร์
พญ. ญาธิป อุษณกรกุล

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
พญ. น้ำใส ภู่เกียรติ

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
พญ. นิธิตา นันทตันติ

อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

อายุรศาสตร์
พญ. มณฑิรา อัศนธรรม

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
พญ. วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์
พญ. วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
พญ. ศันสนีย์ ทศศิริ

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
พญ. ศิริรัตน์ ลิ่มบริบูรณ์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

อายุรศาสตร์
พญ. อาจารี ชัยกิตติภรณ์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
พญ. เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
รศ.นพ. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์
รศ.นพ. วีรภัทร โอวัฒนาพานิช

อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

อายุรศาสตร์

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More