ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ


เพราะสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี จึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันและบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี จัดตั้งขึ้นในปี 2551 ให้บริการตรวจวินิจฉัยพร้อมรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องต้น การตรวจโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีพิเศษ การดูแลและป้องกันโรคหัวใจ การรักษา การผ่าตัดและการติดตามดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย

วินิจฉัยโรคหัวใจด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โรงพยาบาลเวชธานีให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยสูงสุดเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจมีประสิทธิภาพ แม่นยำและทันท่วงที ด้วยเหตุศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี จึงพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน ผสมผสานความชำนาญของคณะแพทย์ เพื่อให้การรักษาโรคหัวใจเป็นมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันอังคาร-วันพุธ,วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์หัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

บริการทางการแพทย์

การตรวจพิเศษด้านหัวใจ (Non-invasive)

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
 • ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด(ABI)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน(Exercise Stress Test: EST)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(Echocardiogram: ECHO)
 • เครื่องบันทึกติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา(Holter monitoring)
 • เครื่องบันทึกติดตามความดันโลหิตชนิดพกพา(ABP)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการให้ยาโดบูตามีน (Dobu-ECHO)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (TEE)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งบนสายพาน (EST-ECHO)
 • ค้นหาสาเหตุของภาวะหมดสติ(Till Table Test: TTT)

การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac cathlab)

 • ตรวจสวนหัวใจและฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ(Coronary Angiogram)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด(PCI)
 • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร(PPM)
 • การจี้เพื่อแก้ไขภาวะไฟฟ้าหัวใจลัดวงจร(EPS & RF Ablation)
 • การปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยอุปกรณ์พิเศษ(ASD)
 • การขยายลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยลูกโป่ง(Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty: PBMV)
 • การผ่าตัดฝังเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AICD, CRTD)
 • การใส่เครื่องช่วยเพิ่มความดันโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่(Intra-Aortic Balloon Pump)

ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Open heart surgery)

 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ(CABG)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ(Valvular Repair / Valvular Replacement)
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่าง ๆ (Congenital Heart Disease)

การบริการอื่น ๆ

 • การตรวจพิเศษด้านหัวใจแบบ Non-Invasive
 • การสวนหัวใจ (Cardiac Cathlab)
 • ผ่าตัดหัวใจ (Open Heart Surgery)
 • ห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจ(Cardiac Ward , CCU)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation)
 • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) และเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI)
 • รถพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ(Mobile CCU)

คณะแพทย์

นพ. ชวกร เหลี่ยมไพรบูรณ์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

 • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

 • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ปริวัตร เพ็งแก้ว

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ศุภมงคล ภูพัฒนะ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. สนัฐชา อาภาคัพภะกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. อัมพล อิทธิฤทธานนท์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. เทิดพงศ์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. เบญจ์ องควานิช

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ผศ.นพ. ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. ทรายด้า บูรณสิน

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. ธีรานันท์ อังคณานาฏ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

 • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More