មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើម

7 មូលហេតុដែលបណ្តាលឱ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអន់ថយ មិនថាអ្នកស្រកទម្ងន់ប៉ុន្មានក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ
មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាបានជួបប្រទះបញ្ហាបែបនេះ ទាំងការហាត់ប្រាណ ទាំងគ្រប់គ្រងអាហារ ទោះជាប្រើវិធីសម្រកទម្ងន់បែបណាទម្ងន់ក៏មិនស្រក ថែមទាំងជួនកាល​ទម្ងន់​ឡើង​ចុះ រាប់​ជា​ឧបសគ្គ​ចម្បង​ក្នុងការ​សម្រក​ទម្ងន់ ដែលមានកត្តាទាំងអស់នេះអាចបណ្តារមកពី " ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអន់ថយ " ដែលមនុស្សជាច្រើនមិនដែលដឹង វាជាបញ្ហាដែលកើតចេញពីក្នុងរាង្គកាយ និងជាកត្តាមួយដែលបណ្តាលឱ្យបរាជ័យក្នុងការសម្រកទម្ងន់ ដោយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអន់ថយមានច្រើនមូលហេតុដូចជា:
11