ေဆးရံုတက္လမ္းညြန္

အတြင္းလူနာမ်ားအတြက္

ေဆးရံုမတက္မီခန္႔မွန္းေျခေငြအျပည့္စရံေပးသြင္းရပါမည္။
ဆရာ၀န္ေဆးရံုဆင္းခြင့္ျပဳလွ်င္ မဆင္းခင္ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကိုေပးရပါမည္။
အကယ္၍ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားရွိခဲ့လ်ွင္ေဆးရုံတြင္ရက္ၾကာထပ္ေနရမည္ဆိုပါက ဘးလ္ကို
၃ရက္ၾကာတိုင္း ၇ထပ္ရွိ အတြင္းလူနာေငြရွင္းေကာင္တာတြင္ေပးရပါမည္။
ကုန္က်ေငြသည္ ၾကိဳေပးထားေသာေငြထက္နည္းပါက ငြျပန္အပ္ေပးပါသည္။
လူနာပတ္စပို႔ (သို႔) ဆြမ်ိဳး ပတ္စပို႔ကိုေဆးရံုတာ၀န္ရွိသူကိုေပးရပါမည္။
ဗီဇာသက္တမ္းကုန္သြားလ်ွင္ ဆးရံုေနာက္ထပ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။
အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုနားလည္ပါက အာက္တြင္လက္မွတ္ထိုးရပါမည္။

ခဲြစိတ္မွဳမျပဳလုပ္မီညႊန္းၾကားခ်က္မ်ား

ခဲြစိတ္မွဳမျပဳလုပ္မီက်န္းမာေအာင္ေနပါ
ခဲြစိတ္မွဳမျပဳလုပ္မီ သြးမခဲေအာင္ျပဳလုပ္ေသာေဆးမ်ား (Aspirin 7 days, Warfarin 5 days,
Rivaroxaban 3 days) ေသာက္သံုးျခင္းရပ္နားထားပါ။
ခဲြစိတ္မွဳမျပဳလုပ္မီ vitamin E, CoQ10, fish oil, garlic, Ginkgo Biloba, and ginseng ကဲ့သို႔ေသာ
အားေဆးမ်ားကိုအနည္းဆံုး ၁၄ရက္ၾကိဳတင္၍ ရပ္နားထားရပါမည္။
ခဲြစိတ္မွဳမျပဳလုပ္မီ သေႏၶတားေဆး (သို႔) အီစထရိုဂ်င္ အနည္ဆံုး၂၈ ရက္ၾကိဳတင္၍ရပ္နားထားပါ။

ခဲြစိတ္မွဳမျပဳလုပ္မီ အနည္းဆံုး ၆နာရီ မည္သည့္အစာမွ မစားရပါ။
ပံုမွန္ေသာက္ေနက်ေဆးနွင့္ အရင္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဓာတ္မွန္၊ MRI
မ်ားကိုလဲသက္ဆိုင္သူမ်ားကိုျပပါ။ေသြးတိုးက်ေဆးေသာက္ေနပါကခဲြစိတ္မဲ့ေန႔
မနက္ပိုင္းအထိေသာက္နိုင္ပါသည္ (သို႔) ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းေသာက္ပါ။
သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကိုေမးျမန္းရန္အတြက္ ၀၉၅-၃၇၅- ၀၀၃၇ ကိုဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language