ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာစောင်များ

ကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္း (Cancer Screening Tests)

Share:

ဘယ္လိုကင္ဆာစစ္ေဆးမူ  စမ္းသပ္မူ လိုအပ္သလဲ
ကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္း ဟာ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အသုံးဝင္သည္။
အႀကံျပဳထားသည့္ ကင္ဆာစစ္ေဆးမူ စမ္းသပ္မူ
မ်ား မွာ ……..

(၁) ရင္သားကင္ဆာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမူ (Breast Cancer Screening Test)

အသက္ ေလးဆယ္ေက်ာ္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ရင္သားအမ္ထေဆာင္းလ္ ႏွင့္ mammogram ရိုက္ ျခင္းျပဳလုပ္ရန္

(၂ ) အဆုတ္ကင္ဆာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမူ (Lungs Cancer Screening Test)

အသက္ ၅၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ ေသာသူမ်ား သည္
အကယ္၍ ေဆးလိပ္ ေန႔တိုင္းတဗူးေသာက္ၿပီး
အႏွစ္သုံးဆယ္ေလာက္ေသာက္လာေသာသူ မ်ား
ႏွင့္ ၁၅ႏွစ္ ေလာက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္လာေသာသူမ်ား စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အဆုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ရိုက္ျခင္း  (CT scan ) ျပဳ လုပ္စစ္ေဆးရန္

(၃) အူမႀကီးကင္ဆာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမူ (Colorectal Cancer Screening Test)

အသက္၄၅-၅၀ အထက္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးရန္
လိုအပ္ ပါသည္။
အူမ ႀကီးလမ္းေၾကာင္းမွန္ေျပာင္းၾကည့္ ျခင္းႏွင့္ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆး (CEA) ျပဳလုပ္စစ္ေဆးရန္

(၅)ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမူ (Prostate Cancer Screening Test)

အသက္၄၅ အထက္ရွိေသာသူမ်ားစစ္ဆးရန္
လိုအပ္ပါသည္။
ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း ( PSA ) စစ္ေဆးရန္

(၆) အသည္းကင္ဆာစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (Liver Cancer Screening Test)

အသက္ (၄၀) အထက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသား
အသက္(၅၀) အထက္ရွိေသာအမ်ိဳးသမီး
ႏွင့္ ဘီပိုး စီပိုး /အသည္းအဆီဖုံး ေသာသူ
အရက္ေသာက္ၿပီး အသည္းေျခာက္ေသာသူ
မ်ား စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း (AFP) ႏွင့္ အေပၚပိုင္း
ဝမ္းဗိုက္ အမ္းထေဆာင္းလ္ ရိုက္ျခင္း စစ္ေဆးရန္

  • Readers Rating
  • Rated 4.3 stars
    4.3 / 5 (2 )
  • Your Rating