ဆီးသြားရခက္ခဲျခင္း- သင့္၏ဆီးက်ိတ္ၾကီးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္

ဆီးသြားရခက္ခဲျခင္း- သင့္၏ဆီးက်ိတ္ၾကီးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္

(Last Updated On: December 21, 2018)

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)  ဆီးက်ိတ္ၾကီးလာျခင္းသည္ အသက္ၾကီးလာေသာ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အျဖစ္မ်ားေသာ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အသက္၄၀ ေက်ာ္လာပါက ၈၀ ရာခိုင္နွဳန္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ဆီးက်ိတ္ၾကီးျခင္းလကၡဏာမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ BPH ကဆီးသြားျခင္းကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆီးသြားရ ခက္ခဲျခင္းကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။

BPH ၏အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ား

  • ဆီးသြားေနွးျခင္း သို႔မဟုတ္ နည္းျခင္း
  • တစ္ေန႔လံုး ဆီးခဏခဏသြားေနရျခင္း၊ညအခ်ိန္တြင္လည္း တစ္ၾကိမ္ထက္ပို၍ဆီးသြားရျခင္း
  • ရုတ္တရက္ဆီးထသြားျခင္း
  • ဆီးသြားျပီးေနာက္တစ္စက္တစ္စက္က်ေနျခင္း

BPH ဟုေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္နိုင္ရန္ ဆရာဝန္က အေသးစိတ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေမးျမန္းျခင္းအျပင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းကိုလည္းျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဆီးစစ္ျခင္း၊ prostate specific antigen (PSA) blood test  စသည္တို႔ကိုပထမဆံုးျပဳလုပ္ စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ထိုစစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ဆရာဝန္သည္ ပိုမိုတိက်ေစရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ urinary blow test, prostate biopsy တို႔ကိုျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ပံုမွန္ထက္ ဆိုးရြားပါက ေန့စဥ္ေနထိုင္မွဳတြင္ အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဆးေသာက္ျခင္းျဖင့္ မသက္သာနိုင္ပါ။ ဆီးက်ိတ္ကိုခဲြစိတ္ဖယ္ရွားရန္ညႊန္းၾကားပါလိမ့္မည္။ Laser PVP သည္ခဲြစိတ္ရာအနည္းဆံုးျဖင့္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနက် ခဲြစိတ္မွဳကဲ့သို့မဟုတ္ဘဲ ေသြးဆံုးရွုံးမွဳနွင့္ လ်င္ျမန္စြာ နာလန္ထူနိုင္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိနိုင္ပါတယ္။ ေသြးခဲျခင္းျပႆနာရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ ကုသမွဳတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Doctor
DR. Paiboon Iemsupakkul

Specialty: Urosurgery

Urosurgery

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View