คณะแพทย์

1

ชื่อแพทย์  :  กมล ภัทราดูลย์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติ-นรีเวชวิทยา - มะเร็งนรีเวชวิทยา
2

ชื่อแพทย์  :  กมลชนก ประภาศรีสุข นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
3

ชื่อแพทย์  :  กมลทิพย์ เอกวาทีศิริ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
4

ชื่อแพทย์  :  กมลภัทร จรรยาประเสริฐ ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมจัดฟัน
5

ชื่อแพทย์  :  กมลวรรณ์ กลการประเสริฐ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป
6

ชื่อแพทย์  :  กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
7

ชื่อแพทย์  :  กรองทิพย์ เสกธีระ ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมปริทันต์
8

ชื่อแพทย์  :  กฤต บุญธนาพิบูลย์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เนื้องอกและมะเร็งกระดูก
9

ชื่อแพทย์  :  กฤตยา ทิศขจรสิริ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์ทั่วไป
10

ชื่อแพทย์  :  กฤติกา ศิริธานันท์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )