မမ်ိဳးဥ အးခဲ၍ သိမ္းဆည္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ – Egg freezing
"ကေလးယူဖို႔ကလဲ အဆင္မေျပေသးဘူး၊ အသက္ႀကီးသြားၿပီး ကေလးမရေတာ့မွာလဲေၾကာက္တယ္"ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language