သေႏၶသားဆိုင္ရာကုသမႈတြင္ JCI မွ ေပးအပ္သည့္ Clinical Care Program Certification (CCPC) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို “ကမၻာ႕ပထမဆံုး” ရရိွခဲ႔သည့္ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုႀကီး


ေဝ့ဌာနီေဆးရံုႀကီးသည္ အေမရိကန္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ JCI မွေပးအပ္သည့္ Clinical Care Program Certification (CCPC) ကို သေႏၶသားဆိုင္ရာကုသမႈမ်ားတြင္ ကမၻာ႔ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ရရိွခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမရႏိုင္ေသာ ေမာင္ႏံွမ်ား။ ဖန္ျပြန္သေႏၶသား ရယူရန္စိတ္ဝင္စားေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုႀကီးတြင္ ကမၻာ႔အဆင့္မီကုသမႈမ်ား ရယူႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာ တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ခင္ဗ်ာ။

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating