Health Article

သင့္ကေလးတြင္ေသြးေရာဂါရွိေနေသာအခါ

Share:

ကေလးေသြးကင္ဆာသည္ကေလးနွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ သြးျဖ ဥကင္ဆာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ရိုးတြင္ခ်ဥ္ဆီမွ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးျဖဴဥမ်ားေ ကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ထို ေသြးျဖဴဥမ်ားသည္ေသြးေၾကာထဲရွိ က်န္းမာေသာဆဲလ္မ်ားေနရာတြင္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္နိုင္ေခ် ပိုမ်ားလာေစပါတယ္။ 

ကေလးအတြက္ေသြးကင္ဆာသည္ေရာဂါၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္းဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္နွင့္ကေလးအမ်ားစုတြင္ ေသြးကင္ဆာကို ေအာင္ျမင္စြာ ကုသနိုင္ပါတယ္။

 ကေလးေသြးကင္ဆာ၏အႏၱရာယ္ရွိေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား

 • မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း-မိဘမ်ားမွလက္ခံရရွိလာျခင္း 
 • မိဘမ်ားမွမ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း Li-Fraumeni syndrome, Down Syndrome, Klinefelter syndrome. 
 • ကိုယ္ခံစြမ္းအားေလ်ာ့က်ျခင္း 
 • ေမြးခ်င္းမ်ားတြင္ ေသြးကင္ဆာရွိျခင္း၊ အမႊာမ်ားတြင္ျဖစ္နိုင္ေခ် ပိုမ်ားနိုင္ပါတယ္ 
 • အဝလြန္ျခင္း 
 • ေနေရာင္နွင့္ထိေတြ႔မွဳမ်ားျခင္း 
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အရက္ေသာက္သံုးျခင္း 
 • ဓာတ္ေရာင္ျခည္နွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအားထိေတြ႔ျခင္း(ဘန္ဇီး၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား) 
 • ကီမိုကုသထိေတြ႔မွဳ ရွိျခင္း 
 • လ်ွပ္စစ္သံလိုက္လိုင္းနွင့္ထိေတြ႔ျခင္း 
 • န်ဴကလီယားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာမ်ားအနီးတြင္ေနထိုင္ျခင္း 
 • ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားအစားထိုးကုသမွဳခံယူထားပါက ကိုယ္ခံအားနည္းျခင္

ကေလးေသြးကင္ဆာအမ်ိဳးအစားမ်ား

ကေလးေသြးကင္ဆာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လတ္တေလာျဖစ္ျပီး လ်င္ျမန္စြာ ဖစ္ပြားလာနိုင္ပါတယ္။ အနည္းငယ္သာ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ပြားျပီး နာတာရွည္ ျဖစ္လာပါတယ္။

 • ကေလးေသြးကင္ဆာ၄ ေယာက္နွုန္းတြင္ ၃ ေယာက္သည္ acute lymphocytic leukemia ဟုလည္းေခၚေသာ Acute lymphoblastic leukemia ကေလးေသြးကင္ဆာအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ 
 • Acute myelogenous leukemia ကေလးေသြးကင္ဆာကေတာ့ဒုတိယအေတြ႔ရမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ 
 • Hybrid or mixed lineage leukemia ကေလးေသြးကင္ဆာ ALLနွင့္ AML နွစ္မ်ိဳးေရာကေတာ့ ေတြ႔ရတာနည္းပါတယ္။ 
 • Chronic myelogenous leukemia (CML) ကေလးေတြမွာေတြ႔ရတာရွားပါတယ္ 
 • Chronic lymphocytic leukemia (CLL) ကေတာ့ကေလးေတြမွာေတြ႔ရတာအလြန္ရွားပါတယ္ 
 • Juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) လတ္တေလာ (သို႔) နာတာရွည္နွစ္မ်ိဳးလံုးက ေတြ႔ရတာရွားပါတယ္။ 

ကေလးေသြးကင္ဆာ၏ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ာ

 • ပင္ပန္းႏြယ္နဲျခင္းနွင့္ အေရျပားေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္း 
 • ကူးစက္ျခင္းနွင့္ အဖ်ားရွိျခင္း 
 • ေသြးထြက္လြယ္ျခင္းနွင့္ ေသြးေျခဥျခင္း 
 • အလြန္အမင္းေမာပန္းျခင္းနွင့္ အားနည္းျခင္း 
 • အသက္ရွဴမဝျခင္း 
 • ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း

အျခားေသာလကၡဏာမ်ားမွာ-

 • အရိုးသို႔မဟုတ္အဆစ္မ်ားနာျခင္း 
 • ဝမ္းဗိုက္၊မ်က္နွာ၊လက္ေမာင္း၊ခ်ိဳင္း၊လည္ပင္းေဘးနွင့္ေပါင္ျခံေယာင္ျခင္း 
 • ရင္ညႊန့္အရိုးေယာင္ျခင္း 
 • အစားစားခ်င္စိတ္ေပ်ာက္၍ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း 
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊တက္ျခင္း၊အျမင္အာရံုအားနည္းျခင္း 
 • အန္ျခင္း 
 • အနီကြက္မ်ားေပၚျခင္း 
 • သြားဖံုးေရာင္ျခင္း 

ကေလးေသြးကင္ဆာဟုတ္မဟုတ္ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ျခင္

ကေလးေသြးကင္ဆာဟုေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ဖို႔ရန္အတြက္ ဆရာဝန္သည္ လိုအပ္ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ေဆးကုမွဳရာဇဝင္ကေန တဆင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ပါတယ္။ ကေလးေသြးကင္ဆာ ဟုေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ရန္ ေအာက္ပါစစ္ေဆးမွဳမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါတယ္။ 

 • ေသြးဆဲလ္အေရအတြက္နွင့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသိရွိနိုင္ရန္ ေသြးစစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါတယ္။ 
 • ကေလးေသြးကင္ဆာကိုေသခ်ာေအာင္အတည္ျပဳနိုင္ရန္ရိုးတြင္းျခင္ဆီစုတ္ယူျခင္းနွင့္အသားစယူျခင္း တင္ပဆံုရိုးမွ ထုတ္ယူေလ့ရွိပါတယ္။ 
 • ေက်ာရိုးမၾကီးမွလည္း အရည္ကိုယူ၍ ေသြးကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ဦးေနွာက္နွင့္ ေက်ာရိုးမၾကီးတစ္ေလ်ွာက္ျပန့္၊မျပန္႔ကို သိရွိရန္စစ္ေဆးပါသည္။

မိုက္ကရိုစကုပ္ျဖင့္ေသြး စစ္ေဆးမွဳမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါမယ္။အထူးကုဆရာဝန္က ေသြးဆဲလ္နွင့္ အဆီဆဲလ္မ်ားအေရအတြက္ကို ရိုးတြင္းျခင္ဆီနမူနာယူ၍ စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ အျခားေသာစစ္ေဆးမွဳမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မည္သည့္ေသြးကင္ဆာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္မည္ကို သိရွိနိုင္ပါတယ္။ထိုစစ္ေဆးမွဳမ်ားမွတစ္ဆင့္မည္သည့္ကုသမွဳမ်ိဳးနွင့္သင့္ေတာ္သည္ဟုလည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ရန္အကူညီေပးပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔စစ္ေဆးမွဳမ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ကုသမွဳကို မည္မွ်အက်ိဳးသက္ေရာက္နိုင္ေၾကာင္း သိရွိနိုင္ပါသည္။

ကေလးေသြးကင္ဆာကုထံုးမ်ား

သင့္ကေလး၏အေကာင္းဆံုးကုထံုးအတြက္ကေလးအထူးကုနွင့္ေသခ်ာစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ကုသမွဳသည္ ေသြးကင္္ဆာအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲနိုင္ပါတယ္။ 

သတင္းေကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ကေလးေသြးကင္ဆာ အမ်ိဳးအစားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အခ်ိန္နွင့္အမွ်ျပန္လည္ေကာင္းမြန္နိုင္မွဳနွဳန္းသည္လည္းမ်ားလာပါတယ္။အထူးကုသမွဳစင္တာတြင္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ကုသမွဳမ်ားေၾကာင့္ ကေလးနွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ ကုသမွဳကို ခံနိုင္အားသည္ လူၾကီးမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနပါတယ္။ 

ကင္ဆာကုသမွဳမစတင္မီတြင္ ကေလးေနာက္ဆက္တဲြေရာဂါအေျခေနမ်ားကို ကုသရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးေသြးဆဲလ္မ်ားေျပာင္းလဲေနမွဳသည္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ေသြးထြက္လြန္ျခင္းနွင့္ေအာက္ဆီဂ်င္ခႏၶာကိုယ္တစ္ရွဴးမ်ားသို႔ေရာက္ရွိျခင္းကိုသက္ေရာက္နုိင္ပါတယ္။ထိုအခါကုသမွဳတြင္ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ေသြးသြင္းကုသျခင္းမ်ားနွင့္ကူးစက္ပိုးမ်ားကိုတိုက္ထုတ္ရန္အျခားေသာကုသမွဳမ်ားပါဝင္လာပါတယ္။ကုသမွဳနွစ္မ်ိဳးမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 • ကီမိုေဆးသြင္းကုသျခင္းသည္ ကေလးေသြးကင္ဆာ၏ အဓိကကုထံုးျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကေလးသည္ ကင္ဆာတိုက္ထုတ္နိုင္ေသာေသာက္ေဆး၊ ေသြးေၾကာ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာရိုးအရည္ထဲသို႔ ကုသမွဳကို ဆရာဝန္က ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ ျပန္ျဖစ္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ ၂နွစ္ သို႔မဟုတ္ ၃နွစ္ တြင္ ျပန္လည္ကုသမွဳခံယူေကာင္းခံယူရပါမည္။ 
 • ျဖစ္တဲ့ေနရာကိုသာ ကုသျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေသြးကင္ဆာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာကုသနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ ကင္ဆာဆဲလ္ရွိေသာ ေနရာကိုသာရည္ရြယ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကင္ဆာေရာဂါအတြက္သာ ကုသျပီးေတာ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလည္းနည္းပါးပါတယ္။ 

အျခားေသာကုသမွဳကေတာ့ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကိုသတ္ျပီးအက်ိတ္ကိုေသးသြားေစရန္ျပဳလုပ္ေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုး၊ သည္ အျခားေသာခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္႔နွံမွဳနွ ကာကြယ္ရန္အသံုးျပဳပါတယ္။ကေလးမ်ားတြင္ ကင္ဆာအတြက္ ခဲြစိတ္ကုသမွဳ ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္ရွားပါတယ္။ 

အကယ္၍ ထိေရာက္မွဳနည္းပါက stem cell transplant  သည္အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မွဳတစ္ခုလည္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္နွင့္ကီမိုေဆးသြင္းျခင္းမ်ားသည္ ကေလး၏ရိုးတြင္းျခင္ဆီကို ပထမဆံုး ပ်က္စီးေစေသာေၾကာင့္ေသြးဆဲလ္ေတြထုတ္ေပးေသာစတမ္ဆဲလ္အစားထိုးကုသျခင္းသည္ တျခားေရြးခ်ယ္နိုင္ေသာ ကုုသမွဳနည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

Vejthani Hospital Super Kids Center သည္ကေလးမ်ားအတြက္ အလံုးစံုေသာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မွဳကိုေပးပါတယ္။ကေလးအထူးကုမ်ားသည္ကာကြယ္ျခင္း၊ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ျခင္း၊ကုသျခင္း၊အဆင့္အားလံုးတြင္ေကာင္းမြန္စြာကုသျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနပါတယ္။ကေလးမ်ားၾကီးထြားဖြံျဖိဳးတုိးတက္မွဳစင္တာက လည္း ပံုမွန္မဟုတ္ေသာကေလးမ်ားၾကီးထြား ဖြံျဖိဳးမွဳကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္နုိင္ပါတယ္။ကေလးေသြးေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ၾကီးကလည္း ကေလးေသြးကင္ဆာမ်ားနွင့္ ေသြးေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးကုသမွဳကို ေပးေနပါတယ္။ 

Super Kids Center တတိယထပ္  

တနလၤာ – တနဂၤေႏြ (နံနက္ ၈ နာရီ – ည ၈ နာရီ) 

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your RatingRelated Posts