ွလံုးတြင္ အခန္းေလးခန္းျဖင့္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထား ျပီး အဆို႔ရွင္ ေလးခုျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းရန္နွင့္ ေသြးျပန္လည္စီးဆင္းမွဳကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။  အခ်ိဳ႔သူမ်ားတြင္ အဆို႔ရွင္ သည္ လုပ္ငန္းေကာင္းစြာ မလုပ္ေဆာင္နိုင္တာလဲရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ရွဴးမ်ားထူလာျခင္းေၾကာင့္  အဆို႔ရွင္၏ အေပါက္ဝ မ်ားက်ဥ္း သြားျခင္းကို အဆို႔ရွင္ က်ဥ္းျခင္း (Valvular Stenosis) ဟုေခၚျပီး အဆို႔ရွင္မ်ား ေကာင္းစြာ ျပန္မပိတ္နိုင္ျခင္းကို အဆို႔ရွင္မလံု၍ေသြးေနာက္ျပန္လွန္ စီးဆင္းျခင္း (Valvular Regurgitation) နွလံုးဟုေခၚျပီး  ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ နွလံုး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေကာင္းစြာမလုပ္နိုင္ေသာ ေၾကာင့္ နွလံုး လုပ္ငန္းက်ရွုံးျခင္း ကို ျဖစ္ေစပါသည္။

နွလံုးျပႆနာမ်ား ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ နွလံုးကိုဖြင့္၍ခဲြစိတ္ကုသမွဳ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း နွလံုးအဆို႔ရွင္ ကိုျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ၂၀ မွ ၂၅ စင္တီမီတာ ခန့္ ရင္ဘတ္အလယ္ ေနရာမွ ရင္ညႊန္႔ရိုးကို္ ျဖတ္၍ နွလံုးကို ခဲြစိတ္ကုသျပီးေနာက္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပိတ္ေပးပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ နာက်င္မွဳမ်ားျခင္း၊ ေသြးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားျခင္း၊ ျပန္လည္နာလန္ထူနိုင္ရန္ နွင့္ ရင္ညႊန္႔ရိုး အနာက်က္ရန္ ၈ပတ္ကေန ၁၂ ပတ္အထိ ၾကာျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ိဳး မ်ားရွိပါတယ္။ 

မၾကာေသးမီကာလမ်ားက ခဲြစိတ္ရာအနည္းငယ္ျဖင့္ ခဲြစိတ္ကုသျခင္းသည္ နွလံုးအဆို႔ရွင္လူနာမ်ား၏ ကုသမွဳတြင္ လူသိမ်ားလာပါတယ္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ ရိုးရိုး ခဲြစိတ္ကုသမွဳနွင့္ ယွဥ္ပါက နာက်င္မွဳနည္းျခင္း၊ ေသြးဆံုးရွုံးမွဳနည္းျခင္း နွင့္နာလန္ထူနိုင္ခ်ိန္ ျမန္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခဲြစိတ္ရာအနည္းငယ္ျဖင့္ အဆို႔ရွင္ ခဲြစိတ္ကုသျခင္း ေသးငယ္ေသာခဲြစိတ္ရာ၊ ေလ်ာ့ပါးေသာနာက်င္မွဳ နွင့္ နာလန္ထူနိုင္ခ်ိန္ျမန္ျခင္း 

 

ခဲြစိတ္ရာအနည္းငယ္ျဖင့္ ခဲြစိတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

  • Less Pain 
  • နာက်င္မွဳနည္းျခင္း 
  • Less blood loss 
  • ေသြးဆံုးရွံဳးမွဳနည္းျခင္း 
  • Short hospital stay 
  • ေဆးရံုတြင္ေနရခ်ိန္နည္းျခင္း 
  • Fast recovery 
  • ျပန္လည္နာလန္ထူနိုင္ခ်ိန္ျမန္ျခင္း 
  • Low chance of complication 
  • ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးနည္းျခင္း