វីដេអូសុខភាព

សូមប្រយ័ត្ននៅសញ្ញាអន្តរាយ សញ្ញាប្រមាននៃជំងឺរលាកឆ្អឹងសន្លាក់ជង្គង់ (Knee Osteoarthritis)

Share:

អ្នកគួរយកទុកដាក់ចំពោះរោគសញ្ញានៃជង្គង់របស់អ្នកដែរបានបង្ហាញ! ស្វែងយល់ពីសញ្ញាព្រមានដំបូងនៃជំងឺរលាកសន្លាក់ជង្គង់ (Knee Osteoarthritis) វាជាភាវះទូរទៅដែរបង្ករឪ្យមានការឈឺចាប់ រឹងនិងហើមក្បាលជង្គង់។ ការទទួលការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានិងជួយការពារការខូចខាតនៃជង្គង់អ្នកបានកាន់តែខ្ពស់។ ការដែលរកឃើញជំងឺចាប់តាំងពីពេលថ្មីៗក៏ជាក៏គន្លឹះនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។ ទទួលបាននៅព័ត៌មានល្អ និងរក្សាសុខភាពឪ្យកាន់តែរឹងម៊ាំ។

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating