សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកពិនិត្យសុខភាព

មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកជានិច្ច...

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកទន្តសាស្រ្ត និងដាំបង្គោលធ្មេញសប្បនិមិ្មត

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាមាត់ធ្មេញហើយត្រូវការការព្យាបាលបញ្ហាមាត់ធ្មេញរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព...

មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែក

មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលភ្នែកដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញផ្នែកភ្នែ...

មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺក្រពះ និងពោះវៀន

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើម មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើម...

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាកម្មណាត់ជួបនេះមិនមានសម្រាប់ការណាត់បន្ទាន់ និងការណាត់ក្នុងថ្ងៃតែមួយទេ

និយាយជាមួយគ្រូពេទ្យ

ការនិយាយជាមួយគ្រូពេទ្យ និងជួយអ្នកនូវអ្វី​ដែល​កំពុង​កើត​ឡើង​ដូច្នេះ​នាង​អាច​រក​​វេជ្ជបណ្ឌិត​ដ៏​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ស្ថានភាព​របស់​អ្នក​