សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសុខភាពស្រ្តី
មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ការប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្រ្តនិងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗរបស់ស្ត្រីដោយអ្នកជំនាញដែលមានជំនាញខ្ពស់។
មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗ
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា