សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសុខភាពស្រ្តី
មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ការប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្រ្តនិងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗរបស់ស្ត្រីដោយអ្នកជំនាញដែលមានជំនាញខ្ពស់។
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language