ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာစောင်များ

” ရင္ သား ကင္ ဆာ ” ( Breast Cancer )

Share:

ရင္ သား ကင္ ဆာ ( Breast Cancer ) သည္ အ မ်ိဳး သ မီး အ မ်ား စု တြင္ ျဖစ္ ေလ့ ျဖစ္ ထ ရွိ ေသာ ကင္ ဆာ ျဖစ္ သည္။ အ သက္ အ ရြယ္ ရ လာ ေလ ၊ ရင္ သား ကင္ ဆာ ျဖစ္ ရန္ ျဖစ္ နိုင္ ေၿခ မ်ား လာ ေလ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အ မ်ိဳး သ မီး မ်ား အ ေန ျဖင့္ ရင္ သား ကင္ ဆာ စစ္ ေဆး မႈ (Breast Cancer Screening Test) ကို ႏွစ္ စဥ္ လုပ္ ေဆာင္ သင့္ ပါ သည္။

  • အ သက္ ၄၀ ႏွင့္ အ ထက္ အ မ်ိဳး သမီး မ်ား
  • ႏွစ္ စဥ္ အ နည္း ဆုံး တစ္ ႀကိမ္
  • ရာ သီ ေသြး လာ ၿပီး ၇ ရက္ မွ ၁၀ ရက္ အ တြင္း စစ္ ေဆး သင့္

Mammogram ဆို တာ ဘာ လဲ ?

Mammogram ဆို သည္ မွာ ရင္ သား ဓာတ္ မွန္ ရိုက္ ျခင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ သည္။ ရင္ သား ဓာတ္ မွန္ အ တြက္ စက္ သီး သန႔္ ရွိ ၿပီး ရင္ သား ဓာတ္ မွန္ ရိုက္ ၿပီး ပါ က ဆ ရာ ဝန္ က ႀကိမ္ ႏႈန္း ျမင့္ အ သံ လွိုင္း ျဖင့္ ပုံ ရိပ္ ေဖာ္ ျခင္း (Ultrasound) ရိုက္ ရန္ အ ႀကံ ဉာဏ္ ေပး ပါ လိမ့္ မည္။ Breast Cancer ေရာ ဂါ အ ေၿခ အ ေန ကို အ တိ အ က် သိ ရွိ ရန္ ႏွင့္ အ ေၿဖ ရ လဒ္ ကို ခိုင္ လုံ တိ က် မႈ ရွိ ေစ ရန္ အ တြက္ Ultrasound ဆက္ လက္ လုပ္ ေဆာင္ ရ ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ထို႔ ေၾကာင့္ အ သက္ ၂၀ ႏွင့္ အ ထက္ အ မ်ိဳး သ မီး မ်ား မိမိ ရင္ သား ကို တစ္ လ တစ္ ခါ ကိုယ္ တိုင္ စမ္း သပ္ ၾကည့္ သင့္ ၿပီး အ သက္ ၄၀ ႏွင့္ အ ထက္ အ မ်ိဳး သ မီး မ်ား တစ္ ႏွစ္ တစ္ ခါ ရင္ သား ဓာတ္ မွန္ ႏွင့္ Ultrasound ရိုက္ ျခင္း ကို ပုံ မွန္ ျပဳ လုပ္ သင့္ ေပ သည္။

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating