គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ


Charkrit Soucksakit, Ph.D.
Chief Executive Officer


Clinical Professor Auchai Kanjanapitak, M.D.
Chief Advisor to CEO
Assoc.Prof. Prasert Sarnvivad, M.D.
Advisor to CEO
Professor Emeritus Teerachai Chantarojsiri, M.D.
Advisor to CEO
Tullawat Pacharapha, M.D., Ph.D.(Management)
Chief Operating Officer
Sarus Wiboonprapan
Chief Financial Officer
Terdsak Cherdshoo, M.D.
Chief Medical Officer
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា