ฮอร์โมน

Hormone level examination program

 

รายการตรวจ (Items)

Q Life Well Male Hormone

Q Life Well Lady Hormone

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( FBS : Fasting blood sugar )
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย (HbA1C)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile ( CHO TG HDL LDL ))
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (GGT)
ตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen: BUN)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D Total ( 25-Hydroxy ))
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA : Prostatic Specific Antigen)
ตรวจระดับฮอร์โมน Luteinizing Hormone ( LH )
ตรวจระดับฮอร์โมน Testosterone (Total )
ตรวจระดับฮอร์โมน Estradiol (E2)
ตรวจระดับฮอร์โมน Progesterone
ตรวจ DHEAs
ตรวจระดับฮอร์โมน Folicle Stimulating Hormone ( FSH )
ราคา (Price)8,0008,000

 

Terms and Conditions:

  • Price are based on per person basis, in Thai currency.
  • This promotion cannot be used in conjunction with other promotion
  • For convenience please make prior appointment.
  • For this price, cannot use any discount.
  • All prices are subject to change without prior notice.

Details For Preparation:

  • Please avoid food and beverage 8 – 12 hours before collect the blood sample.
  • Recommended time for collect blood sample is 8am. – 10am.

Information
Vejthani Q Life, 11 Floor, Vejthani Hospital
Tel: +66(0)2734-000 # 1125, 1126