ေဆးကုသမွဳနဲ႔ဆိုင္ေသာခရီးသြားမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာစာရင္းမ်ား

ေဆးကုသမွဳနဲ႔ဆိုင္ေသာခရီးသြားမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာစာရင္းမ်ား

ေဆးကုသမွဳနဲ႔ဆိုင္ေသာခရီးသြားျခင္းအတြက္ဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲ။
ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ေဆးကုသမွဳနဲ႔ဆိုင္ေသာခရီးသြားမ်ားကိုစီစဥ္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းအတြက္လိုအပ္ေသာစာရင္းမ်ားကိုစုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

က်န္းမာေရးခရီးသြားအာမခံ၀ယ္ယူျခင္း

အခ်ိဳ႔လူနာမ်ားသည္အျပည့္အ၀စိတ္ခ်ရမွဳနွင့္လံုျခံဳမွဳအတြက္က်န္းမာေရးခရီးသြားအာမခံကို၀ယ္ယူလိုၾကသည္။ထို႔အာမခံတြင္အထူးေဆးကုသမွဳလိုအပ္ခ်က္ပါမပါစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

ေငြေရးေၾကးေရး

ေငြသားျဖစ္ေစကတ္ျဖစ္ေစလံုေလာက္ေသာေငြပမာဏရွိရန္နွင့္သြားမဲ့နိုင္ငံ၏အပိုေငြသားေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။နိုင္ငံျခားသို႔မထြက္ခြာမီတြင္ သင္ရဲ႔ဘဏ္နွင့္ credit card companyကိုေငြအေျမာက္အျမားသံုးစဲြရန္ရွိေၾကာင္းၾကိဳတင္အသိေပးထားသင့္ပါသည္။သို႔တည္းမဟုတ္ ဘဏ္ကသံသရာျဖစ္ရာတစံုတခုေတြ႔ပါကသင့္၏ကတ္ကိုပိတ္ပစ္နိုင္ပါသည္။ ေငြလဲလွယ္မွဳနွုန္းထားကိုလဲၾကိဳတင္ေလ့လာထားပါ။

မွတ္တမ္းမ်ား

ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား၊ဓာတ္မွန္၊ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ထားေသာစာရြက္မ်ား၊ေဆးစစ္ခ်က္အေဟာင္းမ်ား၊ေဆးရံုဆင္းစာရြက္မ်ား၊ေသြးအေျဖမ်ား၊က်န္းမာေရးရာဇ၀င္မ်ား၊အေရးၾကီးေသာေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကိုယူေဆာင္သြားရန္။

ဆက္သြယ္ရန္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးသူ၊လူနာေစာင့္နွင့္သြားလာေရးစီစဥ္သူ၏ဆက္သြယ္ရမဲ့ဖုန္းနံပါတ္မ်ားယူထားရပါမည္။

သတိျပဳရန္
  • ေသာက္ေနက်ေဆးမ်ားကိုလံုေလာက္ေအာင္ယူေဆာင္ရပါမည္။
  • သြားမဲ့နိုင္ငံရဲ႔ရာသီဥတုကိုလဲစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
  • က်န္းမာေရးလိုခ်က္မ်ားအရကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လိုမလို အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍စစ္ေဆးပါ။
  • ပတ္စပို႔နွင့္ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္းမ်ားကို ေကာ္ပီကူး၍ယူသြားပါ လိုအပ္ပါကအလြယ္တကူေပးနိုင္ပါသည္။
  • မွန္ကန္ေသာေလေၾကာင္းလိုင္းနွင့္ေလဆိပ္တြင္လာေရာက္ၾကိဳဆုိမဲ့သူရွိပါေစ။

 

ထုပ္ပိုးရမည့္အရာမ်ား

  • သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေသာအ၀တ္နွင့္ဖိနပ္ကိုေဆးကုသမည့္အစီအစဥ္အေပၚမူတည္၍ယူေဆာင္ရန္။
  • ဖုန္းအားသြင္းၾကိဳး။

Vejthani Hospital  เวชธานี