សេវាម្ហូបអាហារនិងភោជនីយដ្ឋាន

ភោជនីយដ្ឋាន VIVA CAFÉ (ភោជនីយដ្ឋានអន្តរជាតិ)

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាន់ទី 2:

មានអាហារថៃ ចិននិងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលរៀបចំដោយមេចុងភៅពិសេសរបស់យើងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកទទួលបាន អាហារដែលដ៏ល្អបំផុត។ បើកដំណើរការប្រចាំថ្ងៃពីម៉ោង

07.00 ព្រឹក ដល់ 08.00 យប់ ។

បើកដំណើរការប្រចាំថ្ងៃពីម៉ោង

បើកដំណើរការប្រចាំថ្ងៃពីម៉ោង

មានអាហារលីបង់ អាហារឥណ្ឌាដែលមានរស់ជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់និងមានស្តង់ដា។បើកបម្រើការរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង

10 ព្រឹក ដល់ 11.00 យប់។

AU BON PAIN

(ភោជនីយដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ផ្ទាល់ដី):

មានអាហារបែបអាមេរិកាំងម្ហូបដុតនំស្រស់ នំបុ័ង បង្អែម សាឡាត់និងនំសាំងវិចពិសេសៗ។

(ហាងនំបុ័ង S & P)

(មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ផ្ទាល់ដី)

ជាហាងលក់នំបុ័ង S &Pនិង នំខេកផ្សេងៗ។

ហាងកាហ្វេ STARBUCKS

(មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាន់ផ្ទាល់ដី):

ជាហាងកាហ្វេនាំចូលពីអាមេរិកាំងនិងមាននំសាំងវិចនិងនំបុ័ងពិសេសៗផងដែរ។

SUBWAY

(មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាន់ផ្ទាល់ដី):

ផ្តល់ជូនអាហារមានដូចជានំសាំងវិច សាឡាត់និងអាហារពេលព្រឹក។