វីដេអូសុខភាព

ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងបែបមុខរបួសតូច (MIS)

Share:

ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងបែបមុខរបួសតូច (MIS) គឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង។ ព្រោះ​មាន​គុណសម្បត្តិ​ជាច្រើន​ដូច​ជា​មុខ​របួស​វះកាត់​តូច ការបាត់បង់ឈាមតិចតួច ការឈឺចាប់ក្រោយការវះកាត់តិចតួច និងស្តានីតិសម្បទាឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស

នៅក្នុងវីដេអូនេះ យើងនឹងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការវះកាត់ខ្នងរបស់ MIS តើវាជាអ្វី និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។ ហើយតើវាសមនឹងអ្នកណា?

យើងក៏នឹងនាំអ្នកឆ្លងកាត់នីតិវិធីវះកាត់ខ្នងរបស់ MIS តាមរយៈរូបភាព និងវីដេអូ ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែងាយស្រួល