មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទា

មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទា


មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកលំហាត់ប្រាណមានគោលបំណងដើម្បីធានានូវសមត្ថភាពក្នុងការងើបឡើងវិញពីពិការភាពណាមួយឬការរង របួសនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ សាច់ដុំនិងសួតដោយការរួមបញ្ចូលនៃការព្យាបាលជំនាញនិងការស្តារឡើងវិញ។

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹក ដល់ 8.00 ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍ – ថ្ងៃសៅរ៍: 08.00 ព្រឹក ដល់ 06.00 ល្ងាច

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកលំហាត់ប្រាណ ជាន់ទី1

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: 02-734- 000 ext. 2316, 2332
ទូរសារ: 02- 734-0044- 5

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

 1. សេវា Electrical stimulation therapy
 2. សេវា Laser therapy
 3. សេវា Shortwave therapy
 4. សេវា Ultrasound therapy
 5. សេវា Balance training
 6. សេវា Joint mobilization
 7. សេវា Traction therapy
 8. សេវា Cold and Hot therapy
 9. សេវា Paraffin Wax therapy
 10. សេវា Ambulation training practice
 11. សេវា Breathing exercise and Chest therapy
 12. សេវា Exercise and Strength training
 13. សេវា Tilt table practice
 14. សេវា CPM machine
 15. សេវា Shockwave therapy

Our Doctors

Asst. Prof. PAITOON BENJAPORNLERT, MD PhD.

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Physical Medicine and Rehabilitation
DR. BUDSARA LAOPATTARAKASEM

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Physical Medicine and Rehabilitation
DR. NORARIT LUANCHUMRORN

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Physical Medicine and Rehabilitation
DR. PARIYA WIMONWATTRAWATEE

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Physical Medicine and Rehabilitation
DR. PHEERAVUT TANTISUVANITCHKUL

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Physical Medicine and Rehabilitation
DR. PIYAWAN NGAMONGARD

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Physical Medicine and Rehabilitation
DR. SUPAWADEE SUPPAPHOL

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Physical Medicine and Rehabilitation
DR. TACHIPAT SEREEARUNO

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Physical Medicine and Rehabilitation
DR. TANAWAT PETRUTCHATACHART

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Physical Medicine and Rehabilitation
DR. WASUWAT KITISOMPRAYOONKUL

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Neurological Rehabilitation

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម