មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺក្រពះ និងពោះវៀន

មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើម


មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើម មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តដ៏ច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀននិងជំងឺថ្លើមតាមរយៈក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនិងគិលានុបដ្ឋាយិកា។

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃចន្ទ: 08.00 ព្រឹក -8.00 យប់
ថ្ងៃអង្គារ: 08.00 ព្រឹក – 07.30 យប់
ថ្ងៃពុធ: 08.00 ព្រឹក -8.00 យប់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹកដល់ 8.00 យប់
ថ្ងៃសុក្រ: 08.00 ព្រឹក – 07.30 យប់

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ទីតាំង មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជានិទី២

Services

 • គ្រឿង Ultrasonography
 • គ្រឿង Computerised Tomography (Spiral CT Scan)
 • គ្រឿងGI Endoscopy
 • គ្រឿង Gastroscopy
 • គ្រឿង Colonoscopy
 • គ្រឿង Sigmoidoscopy
 • គ្រឿង ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
 • គ្រឿង Complete Imaging Services including Ultrasound, Upper GI and Barium Enema

សេវាកម្ម

 • ជំងឺក្រពះ
 • ជំងឺរលាកថ្លើម (ថ្លើម)
 • ជំងឺទឹកប្រមាត់
 • ជំងឺលំពែង
 • ការឆ្លងមេរោគនៃប្រព័ន្ធក្រពះនិងពោះវៀន
 • ជម្ងឺមហារីកនៃប្រព័ន្ធក្រពះនិងពោះវៀន
 • ជំងឺការហូរឈាមក្រពះ

Our Doctors

DR. BOONLERT IMRAPORN

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology
DR. KITTITHAT TANTITANAWAT

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology
DR. NATTAKORN WIRIYANUPARB

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology
DR. PHONTHEP ANGSUWATCHARAKON

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology
DR. PRADERMCHAI KONGKAM

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology
DR. RACHAWICH CHAREONKUL

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology
DR. SASIPIM JAMIKORN

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology
DR. SIRINA EKPANYAPONG

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology
DR. SOONTHORN CHONPRASERTSUK

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology
DR. SUKPRASERT JUTAGHOKIAT

Gastroenterology and Hepatology

 • Gastroenterology and Hepatology

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម