មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺក្រពះ និងពោះវៀន

មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើម


មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើម មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពះពោះវៀននិងថ្លើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តដ៏ច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀននិងជំងឺថ្លើមតាមរយៈក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនិងគិលានុបដ្ឋាយិកា។

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃចន្ទ: 08.00 ព្រឹក -8.00 យប់
ថ្ងៃអង្គារ: 08.00 ព្រឹក – 07.30 យប់
ថ្ងៃពុធ: 08.00 ព្រឹក -8.00 យប់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹកដល់ 8.00 យប់
ថ្ងៃសុក្រ: 08.00 ព្រឹក – 07.30 យប់

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ទីតាំង មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជានិទី២

APPOINTMENTS & INQUIRIES

ទូរស័ព្ទ : (+66)2-734-0000 ext. 2960 , 2961 , 2966
សេវាកម្មទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង: (+66)89-201-9000

Services

 • គ្រឿង Ultrasonography
 • គ្រឿង Computerised Tomography (Spiral CT Scan)
 • គ្រឿងGI Endoscopy
 • គ្រឿង Gastroscopy
 • គ្រឿង Colonoscopy
 • គ្រឿង Sigmoidoscopy
 • គ្រឿង ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
 • គ្រឿង Complete Imaging Services including Ultrasound, Upper GI and Barium Enema

សេវាកម្ម

 • ជំងឺក្រពះ
 • ជំងឺរលាកថ្លើម (ថ្លើម)
 • ជំងឺទឹកប្រមាត់
 • ជំងឺលំពែង
 • ការឆ្លងមេរោគនៃប្រព័ន្ធក្រពះនិងពោះវៀន
 • ជម្ងឺមហារីកនៃប្រព័ន្ធក្រពះនិងពោះវៀន
 • ជំងឺការហូរឈាមក្រពះ

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

ASST. PROF. DR. PIPIT BURASAKARN

Hepatobiliary Surgery

Surgery
DR. BOONLERT IMRAPORN

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. JADE SUPHAPOL

Hepatobiliary Surgery

Surgery
DR. JEERAWAT MAYTAPA

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. KITTITHAT TANTITANAWAT

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. NATTAKORN WIRIYANUPARB

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. PHONTHEP ANGSUWATCHARAKON

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. PRADERMCHAI KONGKAM

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. RACHAWICH CHAREONKUL

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. RAPHEEPHAT TANOMPETSANGA

Hepatobiliary Surgery

Surgery
DR. SASIPIM JAMIKORN

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. SIRINA EKPANYAPONG

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. SOONTHORN CHONPRASERTSUK

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR. SUKPRASERT JUTAGHOKIAT

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine
DR.JUKKAPHOP CHAIKAJORNWAT

Gastroenterology and Hepatology

Internal Medicine

ព័ត៌មានបន្ថែម

កញ្ចប់និងប្រូមូសិន

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម