ប្រភេទបន្ទប់: ស៊ួត


ROOM RATE

Room Rate

USD
(Exchange Rate 34 .00)

 • Room Only : 352.94 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 517.65 USD

FACILITIES

គ្រឿងបរិក្ខារ

 • ទូរស័ព្ទ
 • ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង
 • ទូ
 • ទូទឹកកក
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន
 • កំសៀវទឹកក្តៅ
 • បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក

ប្រភេទបន្ទប់: រ៉ូយល់ ស៊ួត


ROOM RATE

Room Rate

USD
(Exchange Rate 34 .00)

 • Room Only : 397.06 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 561.76 USD

FACILITIES

គ្រឿងបរិក្ខារ

 • ទូរស័ព្ទ
 • ទូរទស្សន៍ 2 គ្រឿង
 • ទូ
 • ទូទឹកកក
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន
 • កំសៀវទឹកក្តៅ
 • បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក

ROOM TYPE : EXCLUSIVE


ROOM RATE

Room Rate

USD
(Exchange Rate 34
.00)

 • Room Only : 220.5882 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 373.5294 USD

FACILITIES

គ្រឿងបរិក្ខារ

 • ទូរស័ព្ទ
 • ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង
 • ទូ
 • ទូទឹកកក
 • ម៉ាស៊ីត្រជាក់
 • គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន
 • កំសៀវទឹកក្តៅ

ប្រភេទបន្ទប់: វីអាយភី ស៊ួត


ROOM RATE

Room Rate

USD
(Exchange Rate 34.00)

 • Room Only : 250.00 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 402.94 USD

FACILITIES

គ្រឿងបរិក្ខារ

 • ទូរស័ព្ទ
  ទូរទស្សន៍ 2 គ្រឿង
 • ទូ
 • ទូទឹកកក
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន
 • កំសៀវទឹក
 • ក្តៅ
 • បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក

ROOM TYPE : SUPERIOR


ROOM RATE

Room Rate

USD
(Exchange Rate 34.00)

 • Room Only : 176.47 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 294.12 USD

Facilities

គ្រឿងបរិក្ខារ

 • ទូរស័ព្ទ
 • ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង
 • ទូ
 • ទូទឹកកក
 • ម៉ាស៊ីត្រជាក់
 • គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន
 • កំសៀវទឹកក្តៅ

ROOM TYPE : DELUX


ROOM RATE

Room Rate

USD
(Exchange Rate 34.00)

 • Room Only : 211.76 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 329.41 USD

FACILITIES

គ្រឿងបរិក្ខារ

 • ទូរស័ព្ទ
 • ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង
 • ទូ
 • ទូទឹកកក
 • ម៉ាស៊ីត្រជាក់
 • គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន
 • កំសៀវទឹកក្តៅ

ប្រភេទបន្ទប់: គ្រែន សិងហ្គល់


ROOM RATE

Room Rate

USD
(Exchange Rate 34.00)

 • Room Only : 117.65 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 235.29 USD

FACILITIES

គ្រឿងបរិក្ខារ

 • ទូរស័ព្ទ
 • ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង
 • ទូ
 • ទូទឹកកក
 • ម៉ាស៊ីត្រជាក់
 • គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន
 • កំសៀវទឹកក្តៅ

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your Rating