មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទ


Vejthani Neuroscience Center is an Integrated center of Neurological Services that is able to provide treatment for all types of neurological problems, from migraines and headaches, to brain tumor removal and treatment of Parkinson’s. This is a major achievement that occurred in our medical services in which we have many experienced and qualified neurologists and neurosurgeons in different subspecialties. Vejthani neuroscience center offers competent out-patient and in-patient services, through the knowledge as well as updated medical equipment.

Patients can be assured of receiving an excellent international level of care for both selective and emergency needs.

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃអាទិត្យ៖ ពីម៉ោង ០៨:០០ព្រឹក-០៨:០០យប់

ទីតាំង

មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ, ជាន់ទី៤, អាគារ King of Bone, មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

APPOINTMENTS & INQUIRIES

ទូរស័ព្ទ : (+66)2-734-0000 ext. 5400
សេវាកម្មទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង: (+66)89-201-9000

Services

Our services can be divided into three main areas

1) Neurology: is a branch of medicine dealing with disorders of the nervous system, such as

 • Stroke treatment both ischemic, due to lack of blood flow, and hemorrhagic, due to bleeding
 • Headache, Facial Pain
 • Vertigo, Syncope
 • Chronic Pain
 • Sleep Disorders
 • Movement Disorders; such as, Parkinson
 • Dementia, Behavioral Disorders
 • Diabetic Neuropathy
 • Epilepsy

2) Neurosurgery specializes in the diagnosis and surgical treatment of disorders of the central and peripheral nervous system, such as

 • Brain and Spinal Cord Tumor
 • Brain and Spinal Cord Injury

3) Neurodiagnostic offers diagnostic services to people of all ages with disorders of the nervous system Neurophysiologic Studies include

 • Electroencephalography: EEG both routine and 24 hours VDO EEG Monitoring
 • Polysomnography : PSG / Sleep Lab
 • Nerve Conduction Studies / Electromyogram: NCS / EMG
 • Neurosonology include:
  – Carotid Doppler
  – Transcranial Doppler: TCD
 • Neuroradiology, such as;
  – CT scanning provides more detailed information on head injuries, stroke, brain tumors and other brain diseases
  – Magnetic resonance imaging (MRI) of the brain uses a powerful magnetic field, radio waves and a computer to produce detailed pictures of the brain and other cranial structures that are clearer and more detailed than other imaging methods
  – Magnetic resonance angiogram (MRA) is a type of magnetic resonance imaging (MRI) scan that uses a magnetic field and pulses of radio wave energy to provide pictures of blood vessels inside the brain
  – Cerebral angiography is a diagnostic test that uses x-rays and an iodine-containing contrast material to produce pictures of blood vessels in the brain

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

ASSOC.PROF.DR. CHUSAK LIMOTAI

Medical Neurology - Epilepsy

Neurology
DR. DUANGKAMOL SINGWICHA

Medical Neurology - Behavioral and Cognitive

Neurology
DR. EKKAPOT JITPUN

Neuroscience Surgery

Surgery
DR. KRITTIKA SIRITANAN

Medical Neurology - Epilepsy

Neurology
DR. NARIS SMITASIN

Medical Neurology - Neuromuscular disorders

Neurology
DR. NARUEDOL YAISARN

Neuroscience Surgery

Surgery
DR. NATLADA LIMOTAI

Medical Neurology - Movement Disorder and Parkinson

Neurology
DR. NUTCHA INTARAGUMHAENG

Medical Neurology - General

Neurology
DR. PASIN PRASONGWATANA

Neuroscience Surgery

Surgery
DR. PAYOTHORN DECHARIN

Neurosurgical interventions

Surgery
DR. PONGSAKORN KONGSAKORN

Medical Neurology - General

Neurology
DR. PONGSAKORN PONGSAPAS

Neurosurgical interventions

Surgery
DR. RATTANARAT INTARAT

Neuroscience Surgery

Surgery
DR. SASIVIMOL VIRAMETEEKUL

Medical Neurology - Movement Disorder and Parkinson

Neurology
DR. SIRACHAI PIYACHON

Pediatric Neurosurgery

Surgery
DR. SIRINCHA PITIPANYAKUL

Medical Neurology - Epilepsy

Neurology
DR. SONG SRISILPA

Medical Neurology - Stroke and Vascular

Neurology
DR. SUPACHAI MERDTHAISONG

Neuroscience Surgery

Surgery
DR. SUPAMAS VIBOONSUKSANT

Medical Neurology - General

Neurology
DR. TANATE CHANDUYKIT

Neuroscience Surgery

Surgery
DR. VARUTH SUDTHIKANUENG

Medical Neurology - Stroke and Vascular

Neurology
DR. VONGKANOK KOWATANAMONGKON

Medical Neurology - Stroke and Vascular

Neurology
DR. WARATCHAYA WALAILAKSANAPORN

Medical Neurology - General

Neurology
DR. WICHUTA MUANGTHONG

Medical Neurology - General

Neurology
DR. WINYOU KOOVIMON

Medical Neurology - Stroke and Vascular

Neurology
EMERITUS.PROF.DR. PRASERT SARNVIVAD

Neuroscience Surgery

Surgery

ព័ត៌មានបន្ថែម

កញ្ចប់និងប្រូមូសិន

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម