ជំងឺចិត្តសាស្រ្ត

ជំងឺចិត្តសាស្រ្ត


គ្លីនិកផ្នែកចិត្តសាស្រ្តនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ការវិភាគនិងការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តចំ ពោះកុមារ ក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យ។ ក្រុមចិត្តសាស្រ្តរបស់យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មរបស់ដ៏ល្អបំផុតដើម្បីត្រូវការអ្នកជំងឺ។
សេវាកម្ម
 • ពិគ្រោះយោបល់និងព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តចំពោះមនុស្សជំទង់និងមនុស្សចាស់
 • បញ្ហាផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត
 • បញ្ហាឥរិយាបថ
 • ជំងឺផ្លូវចិត្ត
 • ការប្រឹក្សា
 • ឪពុកម្ដាយ
សម្ភារៈបរិក្ខារ
 • តេស្ត IQ
 • ការសាកល្បងចំនេះដឹង
 • តេស្តបុគ្គលិកលក្ខណៈ
 • តេស្តសាកល្បង
 • តេស្តសាកល្បង Bender Gestalt
ទីតាំង
គ្លីនិកគ្លីនិកចិត្តសាស្ត្រមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី គ្លីនិកផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាន់ទី 1
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2200, 2204
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា