មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែក

មជ្ឈមណ្ឌលចក្ខុ


មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលភ្នែកដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញផ្នែកភ្នែករួមទាំងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ដ្រទំនើបៗសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

ម៉ោងធ្វើការ

ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 8:00 យប់

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែក ជាន់ទី2

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext. 3260,3264
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044-5

សេវាកម្ម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកភ្នែកផ្តល់នូវការព្យាបាលផ្នែកភ្នែកដូចខាងក្រោម:

 • ការពិនិត្យវាស់ភ្នែក
 • សេវាកម្មពិនិត្យភ្នែកពេញ
 • ការវះកាត់ភ្នែកខ្នាតធំនិងតូចដូចជាការវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយ/ សិប្បនិម្មិតក្នុងកញ្ចក់ភ្នែក
 • ការព្យាបាលជម្ងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែក

សម្ភារៈបរិក្ខា

 • ការពិនិត្យពណ៌ពិការភ្នែក
 • ការពិនិត្យភ្នែកលើមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារ
 • ការពិនិត្យភ្នែកនិងសរសៃប្រសាទ
 • ការពិនិត្យលើសរសៃប្រសាទភ្នែក
 • ការពិនិត្យលើសម្ពាធភ្នែក

Our Doctors

DR. APIRUEDEE SHUPRISHA

Retina and vitreous

 • Vitreo-retina specialist
DR. AREENAN WISAMITANAN

General Ophthalmology

 • General Ophthalmology
DR. KHANCHAI JUANGPHANICH

Ophthalmology - Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

 • Ophthalmology - Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
DR. NATTHAPORN SOMSANIT

Ophthalmology - Glaucoma

 • Ophthalmology - Glaucoma
DR. PIPAT ANUCHATRAKOON

General Ophthalmology

 • General Ophthalmology
DR. SAITIP WILAIRAT

Ophthalmology - Low vision and Refractive Surgery

 • Ophthalmology - Low vision and Refractive Surgery
DR. SAWARIN LAOTAWEERUNGSAWAT

Retina and vitreous

 • Retina and vitreous
DR. SUJINTANA TANTERDTHAM

Ophthalmology - Cornea and Refractive Surgery

 • Ophthalmology - Cornea and Refractive Surgery
DR. THIDANAN RATTANATAM

General Ophthalmology

 • General Ophthalmology

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម