មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែក

មជ្ឈមណ្ឌលចក្ខុ


មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលភ្នែកដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញផ្នែកភ្នែករួមទាំងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ដ្រទំនើបៗសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

ម៉ោងធ្វើការ

ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 8:00 យប់

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែក ជាន់ទី2

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: (+66)2-734-0000 ext. 3260,3264
សេវាកម្មទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង: (+66)89-201-9000

សេវាកម្ម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកភ្នែកផ្តល់នូវការព្យាបាលផ្នែកភ្នែកដូចខាងក្រោម:

  • ការពិនិត្យវាស់ភ្នែក
  • សេវាកម្មពិនិត្យភ្នែកពេញ
  • ការវះកាត់ភ្នែកខ្នាតធំនិងតូចដូចជាការវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយ/ សិប្បនិម្មិតក្នុងកញ្ចក់ភ្នែក
  • ការព្យាបាលជម្ងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែក

សម្ភារៈបរិក្ខា

  • ការពិនិត្យពណ៌ពិការភ្នែក
  • ការពិនិត្យភ្នែកលើមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារ
  • ការពិនិត្យភ្នែកនិងសរសៃប្រសាទ
  • ការពិនិត្យលើសរសៃប្រសាទភ្នែក
  • ការពិនិត្យលើសម្ពាធភ្នែក

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

DR. APIRUEDEE SHUPRISHA

Ophthalmology - Retina and Vitreous

Ophthalmology
DR. AREENAN WISAMITANAN

Ophthalmology - General

Ophthalmology
DR. KHANCHAI JUANGPHANICH

Ophthalmology - Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

Ophthalmology
DR. KORNWIPA HEMARAT

Ophthalmology - Retina

Ophthalmology
DR. NATTHAPORN SOMSANIT

Ophthalmology - Glaucoma

Ophthalmology
DR. SAITIP WILAIRAT

Ophthalmology - Low Vision and Refractive Surgery

Ophthalmology
DR. SAWARIN LAOTAWEERUNGSAWAT

Ophthalmology - Retina and Vitreous

Ophthalmology
DR. SUJINTANA TANTERDTHAM

Ophthalmology - Cornea and Refractive Surgery

Ophthalmology
DR. WARAPAT WONGSAWAD

Ophthalmology - Retina

Ophthalmology

ព័ត៌មានបន្ថែម

កញ្ចប់និងប្រូមូសិន

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម