December 12, 2018
ኦቫሪያን ሲስት
ይህ ሁኔታ በአብዛኛው በሴቶች ላይ የሚፈጠር የእንቁላል ልቀት ሂደትን ከሚያስተጓጉሉ ተጠቃሽ ምክኒያቶች አንዱ ነው፡፡ይህም ማለት አንድሮጅን የተባለው ሆርሞን ከመጠን በላይ እንዲመረት በማድረግ የወር አበባ ኡደት መዛባትን ማለትም አንዳንዴ
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language