Kế hoạch dự phòng cho COVID-19

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng của Bệnh viện Vejthani và chia sẻ các
cập nhật mới nhất về dịch COVID-19.