មហារីកថ្លើម Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
ខែ​កញ្ញា 22, 2020
មូលហេតុមហារីកថ្លើម – Liver Cancer’s Causes
មហារីកថ្លើម(Liver cancer)បណ្តាលមកពីជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃដែលក្រោយមកប្រែជាក្រិនថ្លើមថ្លើម។ កត្តាហានិភ័យដែលត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅរួមមានដូចជា៖
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language